085 081 088 083 là đầu số mạng nào

Nếu c�ch ��y 10 n�m thì c�c nh� mạng �iện thoại ở Việt Nam v� c�ng ph�t triển, cạnh tranh kh� nhộn nhịp với 10 nh� mạng. Nh�ng theo thời gian thì c�c �ng lớn �ã chiến thắng v� hiện giờ chỉ còn lại 5 nh� mạng trong �� chủ yếu l� 3 nh� mạng lớn nh� bạn biết l� Viettel, Mobi v� Vina chiếm 90% thị phần mạng di �ộng. Số còn lại ��ợc chia cho nh� mạng Vietnammobile v� Gmobile.

B�i viết d�ới ��y Quản trị mạng sẽ liệt k� danh s�ch c�c �ầu số di �ộng của c�c nh� mạng tại Việt Nam hiện nay �ể gi�p bạn �ọc thuận tiện tham khảo.

�ầu số của c�c nh� mạng sau khi chuyển �ổi từ sim 11 số sang 10 số

Kể từ ng�y 15/9 tới ��y, tất cả c�c nh� mạng tr�n cả n�ớc sẽ bắt �ầu triển khai thay �ổi �ầu số cho thu� bao. Theo ��, những thu� bao �ang sử dụng �ầu số 11 số sẽ ��ợc chuyển về �ầu 10 số. Cụ thể, những �ầu số 11 số của nh� mạng Viettel bao gồm c�c �ầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển th�nh 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Thu� bao 11 số của mạng MobiFone gồm c�c �ầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển lần l�ợt th�nh 070, 079, 077, 076, 078.

Thu� bao 11 số của mạng VinaPhone gồm c�c �ầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển th�nh 083, 084, 085, 081, 082.

Thu� bao 11 số của Vietnamobile v� Gtel sẽ chuyển sang thu� bao 10 số �ầu số 05x.

Cụ thể thu� bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ ��ợc �ổi sang �ầu số 056, 058.

Thu� bao 11 số 0199 của Gtel sẽ ��ợc �ổi sang �ầu số 059. Nh� vậy, về c� bản thu� bao của Vietnamobile v� Gtel sẽ giữ ��ợc 8 số cuối khi chuyển sang thu� bao 10 số.

1. Nh� mạng Viettel

T�nh �ến thời �iểm hiện tại thì nh� mạng Viettel l� nh� mạng ph�t triển kh� mạnh ở Việt Nam v� sở hữu �ến tận 12 �ầu số �iện thoại, trong �� c� 4 �ầu số 10 số v� còn lại l� 11 số.

�ầu số nh� mạng Viettel: 086, 096, 097, 098, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

C�n cứ quyết �ịnh n�y, từ ng�y 1/10/2006 Viettel Mobile sẽ ��a �ầu số 097 v�o sử dụng song song với �ầu số 098 �ể ��p ứng nhu cầu t�ng tr�ởng thu� bao ng�y một t�ng của Viettel Mobile.

V� m��i ��y nh��t va�o tha�ng 3/2016 "���a con u�t" cu�a nha� ma�ng di ���ng Viettel �a� ����c ra ���i mang t�n ���u 086. Ngay sau khi ra ���i ���u s�� na�y chi�u s�� ca�nh tranh khu�ng khi��p cu�a 2 ���u s�� m��i 088 va� 089 cu�a nha� ma�ng Vinaphone va� Mobifone, tuy nhi�n kh�ng pha�i vi� th�� ma� ���u s�� 086 m��t �i s�� a�nh h���ng cu�a mi�nh ���n v��i kha�ch ha�ng.

�ầu số Viettel cũ

�ầu số Viettel hiện tại (từ 15/09/2018)

086

086

096

096

097

097

098

098

0162

032

0163

033

0164

034

0165

035

0166

036

0167

037

0168

038

0169

039

2. Nh� mạng Mobifone

T�nh �ến thời �iểm n�y, nh� mạng MobiFone của VNPT ��ợc cấp 7 �ầu số di �ộng, trong �� c� 02 �ầu số 10 số, còn lại l� �ầu số 11 số.

�ầu số nh� mạng Mobifone bao gồm: 090, 093, 0120, 0121, 0122, 0126, 0128, 08966

MobiFone ��ợc th�nh lập ng�y 16/04/1993 với t�n gọi ban �ầu l� C�ng ty th�ng tin di �ộng. Ng�y 01/12/2014, C�ng ty ��ợc chuyển �ổi th�nh Tổng c�ng ty Viễn th�ng MobiFone, trực thuộc Bộ Th�ng tin v� Truyền th�ng, kinh doanh trong c�c lĩnh vực: dịch vụ viễn th�ng truyền thống, VAS, Data, Internet & truyền hình IPTV/cable TV, sản phẩm kh�ch h�ng doanh nghiệp, dịch vụ c�ng nghệ th�ng tin, b�n lẻ v� ph�n phối v� �ầu t� n�ớc ngo�i.

V� tại Việt Nam, nh� mạng Mobifone cũng ph�t triển kh� mạnh với 30% thị phần v� c� gần 50 triệu thu� bao với gần 30.000 trạm 2G v� 20.000 trạm 3G. ��y l� nh� cung cấp mạng th�ng tin di �ộng �ầu ti�n v� duy nhất tại Việt Nam ��ợc ng�ời ti�u d�ng bình chọn l� th��ng hiệu ��ợc kh�ch h�ng y�u th�ch trong 6 n�m liền.

Từ ng�y 16/5, MobiFone ch�nh thức cung cấp �ầu số mới 08966 �ến kh�ch h�ng. ��y l� một trong những �ầu số �ẹp nhất m� Bộ TT&TT cấp cho c�c nh� mạng �ến thời �iểm n�y.

�ầu số MobiFone cũ

�ầu số MobiFone hiện tại (từ 15/09/2018)

089

089

090

090

093

093

0120

070

0121

079

0122

077

0126

076

0128

078

3. Nh� mạng Vinaphone

�ến thời �iểm n�y thì tập �o�n VNPT - Vinaphone �ã cung cấp ra thị tr�ờng tất cả 7 �ầu số di �ộng. Trong �� c� 2 �ầu 10 số v� 5 �ầu 11 số.

Danh s�ch c�c �ầu số m� Vina Phone �ang sử dụng �� l�: 091, 094, 083, 084, 085, 081, 082.

V�o n�m ngo�i nh� mạng �ã triển khai th�m 1 �ầu di �ộng mới 10 số nữa �� l� �ầu 088. �ầu số mới của Vinaphone 088 mang ý nghĩa Song Ph�t hay �ại Ph�t, hứa hẹn sẽ �em �ến cho ng�ời d�ng nhiều may mắn v� T�i Lộc.

�ầu số VinaPhone cũ

�ầu số VinaPhone hiện tại (từ 15/09/2018)

088

088

091

091

094

094

0123

083

0124

084

0125

085

0127

081

0129

082

4. Nh� mạng Vietnamobile

V�o th�ng 4/2009 ở Việt Nam ch�nh thức ra mắt một c�i t�n nh� mạng mới mang t�n Vietnamobile.

Trải qua thời gian kh�ng d�i nh�ng cũng kh�ng qu� ngắn, cho �ến nay nh� mạng n�y �ã sở hữu 03 �ầu số Vietnamobile. �� l�: 092, 056 v� 058. �ối với những ng�ời Việt trẻ, nhất l� giới học sinh � sinh vi�n thì ��y chắc hẳn l� những con số quen thuộc v� gần gũi.

�ầu số Vietnamobile cũ

�ầu số Vietnamobile hiện tại (từ 15/09/2018)

092

092

056

056

058

058

5. Nh� mạng Gmobile

Nh� mạng Gmobie ��ợc ra mắt tại Việt Nam v�o th�ng 4/2012. ��y l� một nh� mạng kh� mới ph�t triển tr�n thị tr�ờng viễn th�ng Việt Nam.