Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Toán 9

 1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức là ?

 1. x = 7/4.
 1. x ≥ 7/4.
 1. x ≤ 4/7.
 1. x > 4/7.

Lời giải:

xác định ⇔ 7x - 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ 4/7.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là ?

 1. x = 0. B. x ≠ 2. C. 0 < x < 2. D. 0 ≤ x ≤ 2.

Lời giải:

xác định

Chọn đáp án C.

Câu 3: Giá trị của biểu thức là ?

 1. S = 12. B. S = 2. C. S = √5. D. S = 2√5

Lời giải:

Ta có

Chọn đáp án D.

Câu 4: Giá trị của phép toán là?

 1. 6. B. 6√6. C. 4√6. D. 4.

Lời giải:

Ta có

Chọn đáp án B.

Câu 5: Phân tích biểu thức x2 - 2√3.x + 3 thành nhân tử ?

 1. (x - √3)2. B. (√x - 3)2.
 1. (x + √3)2. D. (x - √3)(x + √3).

Lời giải:

Ta có: x2 - 2√3.x + 3 = (x)2 - 2x(√3) + (√3)2 = (x - √3)2

Chọn đáp án A.

Câu 6: Rút ngọn biểu thức: với a > 0

 1. −9a
 1. −3a
 1. 3a
 1. 9a

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Tìm x để có nghĩa

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tìm x để có nghĩa

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Rút gọn biểu thức với -4≤a≤4 ta được

 1. 2a
 1. 8
 1. −8
 1. −2a

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Rút gọn biểu thức với ta được:

 1. −4a
 1. 4a
 1. −6
 1. 6

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Tìm x thỏa mãn phương trình

 1. x = 2
 1. x = 4
 1. x = 1
 1. x = 3

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Tìm x thỏa mãn phương trình

 1. x = 2
 1. x = 4
 1. x = 1
 1. x = 1; x = 2

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Nghiệm của phương trình là:

 1. x = 2
 1. x = 5
 1. x = 1
 1. x = 3

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Nghiệm của phương trình

 1. x = 2
 1. x = 5
 1. x = 3
 1. c = 3; x = 5

Lời giải:

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 3; x = 5

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Nghiệm của phương trình là

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C

II. Bài tập tự luận có lời giải

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Lời giải:

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Câu 2: Giải các phương trình sau

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Lời giải:

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

Câu 3: Cho biểu thức:

Bài tập căn bậc hai lớp 9 có đáp án

 1. Tìm tập xác định của biểu thức.
 1. Rút gọn biểu thức A.

Lời giải: