Bài tập tiếng anh lớp 10 thí điểm unit 8 năm 2024

Exercise 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in position the of the primary stress in each of the following questions.

1. A. digital B. personal C. excellent D. electric

2. A. similar B. symbolic C. effective D. eternal

3. A. successful B. cognitive C. different D. wonderful

4. A. efficient B. exciting C. distracting D. portable

5. A. convenient B. permanent C. attractive D. important

6. A. modernize B. organize C. indicate D. continue

7. A. graduate B. develop C. consider D. enable

8. A. concentrate B. benefit C. understand D. mobilize

9. A. introduce B. stimulate C. recognize D. emphasize

10. A. exercise B. volunteer C. calculate D. interview

Part II. VOCABULARY

Exercise 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

11. Personal.devices are useful for learning.

  1. electric B. electrical C. electronic D. electronical

12. They’re excellent learning.You can store information, take notes, write essays and do calculations.

  1. equipments B. tools C. gadgets D. techniques

13. In English class yesterday, we had a discussion.different cultures.

  1. around B. about C. for D. from

14. Mrs Dawson said that we were.our lesson in the library next Monday.

  1. having B. making C. reading D. going

15. I really don’t.the point of taking the exam when you are not ready for it.

  1. take B. have C. mind D. see

16. If the examiner can’t.sense of your writing, you’ll get a low mark.

  1. take B. bring C. make D. understand

Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Anh 10 thí điểm - Unit 8: New ways to learn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1. Look at the pictures and read the caption below these pictures. What are the students doing? What do you think you are going to listen about?

(Nhìn vào hình và đọc chú giải bên dưới hình. Những học sinh này đang làm gì? Bạn nghĩ mình sẽ nghe về điều gì?)

Câu trả lời gợi ý:

The students are learning English with computers. Maybe they’re searching the Internet for information or using a webpage to study. I guess we’re going to listen about how to learn English using the Internet and electronic devices. (Các bạn học sinh đang học tiếng Anh trên máy tính. Có lẽ họ đang tìm kiếm thông tin trên mạng Internet hoặc sử dụng một trang web để học. Tôi đoán chúng ta sẽ nghe về cách để học tiếng Anh sử dụng mạng Internet và các thiết bị điện tử.)

2. Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F).

(Nghe giáo viên đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng các tài liệu học tiếng Anh trực tuyến. Xác định các câu đúng (T) hay sai (F)

1.

The speaker thinks the students never get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players.

(Người diễn giả nghĩ rằng học sinh không bao giờ chán những thứ như sách, bảng đen, băng cassette, và máy phát CD.)

Đáp án: F

2.

Triple ‘E’ means ‘Easy Effective English’.

(Ba chữ E có nghĩa là Tiếng Anh hiệu quả dễ dàng.)

Đáp án: T

3.

You just type some key words and click on the search engine button to see hundreds of websites.

( Bạn chỉ gõ vài từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm để xem hàng trăm website.)

Đáp án: T

4.

Very few sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels.

(Rất ít trang web đưa ra những bài học, những hoạt động và những câu đố gây phấn khích cho người học tiếng Anh ở tất cả độ tuổi và cấp độ.)

Đáp án: F

5.

There are sites where you record your own voice and listen to yourself.

(Có những trang web mà bạn ghi âm được giọng của mình và nghe được chính giọng của bạn.)

Đáp án: T

Audio script:

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players.

(Tôi đoán đôi khi bạn có thể cảm thấy thất vọng bởi bị điểm kém và cảm thấy chán những thứ như sách, bảng đen, băng cassette và máy nghe đĩa CD.)

No worries. I’ll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English.

(Đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách học tiếng Anh một cách dễ dàng và hiệu quả chỉ bằng đầu ngón tay của bạn. Bạn đã nghe nói về Triple ‘E’ chưa? Nó có nghĩa là tiếng Anh hiệu quả dễ dàng.)

How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices to access and take advantage of online English language materials.

(Làm thế nào để học tiếng Anh dễ dàng nhưng hiệu quả? Bí quyết rất đơn giản: sử dụng các thiết bị điện tử để tiếp cận và tận dụng các tài liệu tiếng Anh trực tuyến.)

There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and open the ones you like.

(Có rất nhiều trang web tốt trên Internet. Tất cả những gì bạn cần làm là gõ một số từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy hàng trăm trang web trên màn hình và mở những trang web bạn thích.)

Many sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar.

(Nhiều trang web cung cấp các bài học, hoạt động và câu đố thú vị cho người học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi và trình độ. Có những hình ảnh, trò chơi và giải thích, rất hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.)

Do you want to improve your listening, speaking and pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away.

(Bạn có muốn cải thiện khả năng nghe, nói và phát âm của mình không? Thực hành trực tuyến với người bản ngữ. Chọn các trang web nơi bạn có thể ghi âm giọng nói của chính mình và nghe những gì mình nói. Mọi thứ đều rất nhanh và tiện lợi. Chỉ cần một cú nhấp chuột.)

Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success.

(Rõ ràng, công nghệ đã làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả và tăng cơ hội thành công của bạn.)

3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words.

(Nghe lại và hoàn thành những câu sau bằng cách viết không quá 3 từ.)

1.

I’ll show you how to learn English (1) easily and effectively just with your fingertips. (Tôi sẽ chỉ cho bạn cách học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả chỉ với những đầu ngón tay của bạn.)

2.

The secret is so simple: use electronic devices to (2.) access and take advantage of online English language materials. (Bí quyết rất đơn giản: sử dụng thiết bị điện tử để tiếp cận và tận dụng những bài học tiếng Anh trực tuyến.)

3.

There are pictures, games and explanations, which are useful for (3.) learning vocabulary and grammar. (Có những hình ảnh và trò chơi và lời giải thích mà hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.)

4.

To improve your listening, speaking and pronunciation, practise online with (4.) native speakers (Để cải thiện việc nghe, nói và phát âm, hãy thực hành trực tuyến với những người bản xứ.)

5.

Technology has made learning English easy and efficient and increased your (5.) chance of success (Công nghệ làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả và tăng cơ hội thành công.)

4. Work in groups. Ask and answer the question: What do you think of studying English with modern technology? Explain your opinion.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi: Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh với công nghệ hiện đại? Giải thích quan điểm của bạn.))