Chánh văn phòng mặt trận tổ quốc cấp huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể

1. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện:

Chủ tịch: Ông Mai Văn Chiến

Phó Chủ tịch: Ông Cao Xuân Trung

Phó Chủ tịch: Bà Lưu Thị Thanh Nhâm

2. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch: Ông Trương Quốc Khánh

3. Hội liên hiệp Phụ nữ:

Chủ tịch: Bà Phạm Thị Hương

Phó Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Hường

4. Hội Cựu Chiến binh:

Chủ tịch: Ông Phạm Văn Độ

Phó Chủ tịch: Lê Xuân Hải

5. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Huy

Phó Chủ tịch: Ông Lương Thành Đạt

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Bí thư: Bà Nguyễn Thị Thanh

1. Tổ chức việc chuẩn bị các nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp, hội nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh và chương trình công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh; nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ.

3. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước.

4. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

5. Xem xét, công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay thế chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

6. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý, điều hành bộ máy giúp việc của cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh.

7. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên.

8. Hướng dẫn, đảm bảo điều kiện hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

9. Ban hành quyết định, thông tri, quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và kiểm tra việc thực hiện văn bản đó.

10. Xét quyết định khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng những cá nhân, tập thể và tổ chức có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm.

II. VĂN PHÒNG

1. Chức năng

Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tổng hợp, đối ngoại, thông tin - lưu trữ, hành chính - quản trị của Mặt trận

2. Nhiệm vụ

2.1. Tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin đến cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh, lập kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hàng tháng, hàng quý đối với cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh; lưu trữ các loại văn bản, tài liệu của cơ quan theo quy định.

2.2. Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ về công tác Mặt trận và giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động do Uỷ ban MTTQ tỉnh đề ra trong từng thời gian.

2.3. Chủ trì và phối hợp với các Ban trong cơ quan để chuẩn bị nội dung các phiên họp của Ban Thường trực và các hội nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

2.5. Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh quản lý công tác hành chính, quản trị, tài chính của cơ quan phục vụ cho sự điều hành công việc của Ban Thường trực; giúp Ban Thường trực quản lý nguồn kinh phí hoạt động từ ngân sách và kinh phí của các đề án, dự án và các quỹ do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh quản lý đúng quy định. Phối hợp với Công đoàn cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh góp phần thực hiện chính sách và cải thiện đời sống của cán bộ công chức trong cơ quan.

2.6. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Kiều bào tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động.

2.7. Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Ban đối ngoại Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

III. BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

1. Chức năng

Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

2.2. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh.

2.3. Phối hợp với các ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

2.4. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện và hướng dẫn thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức ở địa phương.