Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh

15/10/2021 1,240

Chọn D Số cách chọn 3 học sinh từ một nhóm gồm học sinh là tổ hợp chập 3 của phần tử 8. Vậy có C83 cách chọn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số nghiệm nguyên của bất phương trình 132x2−3x−7>32x−21 là

Xem đáp án » 15/10/2021 1,370

Cho hàm số f(x) có fπ2=815 và f'x=cosx.sin22x,∀∈R. Khi đó ∫0π2fxdx bằng:

Xem đáp án » 15/10/2021 1,247

Cho khối chóp có diện tích đáy B=6a2 và chiều cao h=2a. Thể tích khối chóp đã cho bằng:

Xem đáp án » 15/10/2021 1,165

Cho f(x) là hàm đa thức bậc 3 có đồ thị như hình vẽ. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M có hoành độ bằng -2 cắt đồ thị tại điểm thứ hai N(1;1) cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 4. Biết diện tích phần gạch chéo là 916. Tích phân ∫−11fxdx bằng

Xem đáp án » 15/10/2021 991

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-2;3;-1), N(-1;2;3) và P(-2;1;1). Phương trình đường thẳng d đi qua M và song song với NP là

Xem đáp án » 15/10/2021 839

Cho khối nón có thể tích V=4π và bán kính đáy r=2. Tính chiều cao h của khối nón đã cho.

Xem đáp án » 15/10/2021 700

Thể tích khối nón có chiều cao h, bán kính đường tròn đáy r là

Xem đáp án » 15/10/2021 679

Cho x,y>0 và α,β∈ℝ. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 15/10/2021 608

Với a,b là hai số thực dương tùy ý, log3(a3b) bằng

Xem đáp án » 15/10/2021 592

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số là:

Xem đáp án » 15/10/2021 558

Đường thẳng y=-3x cắt đồ thị hàm số y=x3−2x2−2 tại điểm có tọa độ x0;y0 thì

Xem đáp án » 15/10/2021 489

Hàm số y=3x2−x có đạo hàm là

Xem đáp án » 15/10/2021 457

Nghiệm của phương trình log2x+9=5 là

Xem đáp án » 15/10/2021 345

Cho cấp số cộng un với u17=33 và u33=65 thì công sai bằng

Xem đáp án » 15/10/2021 322

Tính tích phân I=  ∫122x−1 dx

Xem đáp án » 15/10/2021 245

06/10/2021 664

A. C102.

Đáp án chính xác

Chọn A Mỗi cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh tương ứng với một tổ hợp chập 2 của tập có 10 phần tử. Vậy số cách chọn 2 học sinh từ 10 học sinh là C102.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính đạo hàm của hàm số y=2017x ?

Xem đáp án » 06/10/2021 1,050

Trong không gian tọa độ Oxyz, tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A2;1;−1 lên trục tung

Xem đáp án » 06/10/2021 435

Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính 6m. Người ta cần trồng cây trên dải đất rộng 6m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng cây là 70.000 đồng/ m2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây trên dải đất đó (số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị).

Xem đáp án » 06/10/2021 324

Số các giá trị nguyên nhỏ hơn 2018 của tham số m để phương trình log62018x+m=log41009x có nghiệm là

Xem đáp án » 06/10/2021 309

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Phương trình fx−1=0 có mấy nghiệm ?

Xem đáp án » 06/10/2021 239

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 06/10/2021 197

Cho hình trụ có chiều cao bằng 1 diện tích đáy bằng 3. Tính thể tích khối trụ đó

Xem đáp án » 06/10/2021 183

Cho b là số thực dương tùy ý, log32b bằng

Xem đáp án » 06/10/2021 182

Giả sử hàm số y=f(x) liên tục, nhận giá trị dương trên 0;+∞ và thỏa mãn f1=e, fx=f'x.3x+1, với mọi x>0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 06/10/2021 177

Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá bích là

Xem đáp án » 06/10/2021 171

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây

Xem đáp án » 06/10/2021 163

Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua hai điểm M−1;0;0 và N0;1;2 có phương trình x+11=y1=z2

Xem đáp án » 06/10/2021 143

Tập nghiệm của bất phương trình ln1−x<0

Xem đáp án » 06/10/2021 139

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau

Đồ thị hàm số y=fx−2018+2019 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 06/10/2021 135

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị y=f'x cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a<b<c như hình vẽ. mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 06/10/2021 117

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh