hacked out là gì - Nghĩa của từ hacked out

hacked out có nghĩa là

Trạng thái tinh thần và/hoặc thể chất của một người có lối sống rất không lành mạnhtự hủy hoại, thường được đưa ra thông qua việc sử dụng rượu hoặc ma túy. Antonym: lành mạnh.

Ví dụ

Mẹ kiếp!Ryan khá đẹp hack ra.Anh ta hoàn toàn shit phải đối mặt ăn Trung Quốc thực phẩm ngoài vỉa hè.