Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, trước đây 4 năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con

Thiên Bình

Tuổi bố 4 năm trước là:

44 – 4 = 40 (tuổi)

Tuổi con 4 năm trước là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Trả lời hay

8 Trả lời 08:46 31/07

 • Tuổi con hiện nay là:

  8 + 4 = 12 (tuổi)

  Trả lời hay

  1 Trả lời 08:47 31/07

  • Kim Ngưu

   Tuổi con hiện nay là 12 (tuổi)

   0 Trả lời 08:47 31/07

   • CHUYÊN ĐỀ: TÍNH TUỔI, TÍNH NGÀYBài 1:Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiệnnay thìtuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?Ta xem:Tuổi em hiện nay: |____________|Tuổi anh hiện nay: |____________|___|Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.Tuổi em: |________|……|Tuổi anh: |________|____|……|…2 phần…Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.Tuổi em hiện nay: |____|____|____|Tuổi anh hiện nay: |____|____|____|____| 63 tuổiSơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thìtuổi em có 2phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7 (phần)Tuổi của em hiện nay: 63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)Tuổi của anh hiện nay: 63 – 27 = 36 (tuổi)Bài 2:Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổicon. Tínhtuổi 2 mẹ con hiện nay?Tuổi con |___|…20 n...|Tuổi mẹ |___|___|___|___|…20 n...|Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.Tuổi con hiện nay: 20 : 2 = 10 (tuổi)Tuổi mẹ hiện nay: 10 x 4 = 40 (tuổi)Bài 3:Hiện nay tổng số tuổi An, Bình Chi kém cơ giáo là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữatổng sốtuổi của ba bạn bằng cơ giáo?Một năm thì mỗi người tăng 1 tuổi nên An, Bình và Chi tăng 3 tuổi và cô giáo tăng1 tuổi.Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô cô giáo 3 – 1 = 2 (tuổi)Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi cô giáo sau: 12 : 2 = 6 năm.Bài 4: Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anhhiện naythì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.Hiện nayTuổi anh: |__________|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:Tuổi anh: |__________|__________|…2t…|__________|…2t…|Tuổi em: |__________|__________|…2t…| Tổng 36 tuổiXem tuổi em hiện nay là 1 phần thì lúc này tuổi anh có 3 phần và 4 tuổi, tuổi em có2 phần và 2tuổi:Tổng số phần bằng nhau:3 + 2 = 5 (phần)Tuổi em hiện nay:(36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi)Tuổi anh hiện nay:6 x 2 + 2 = 14 (tuổi)Đáp số: 14 tuổiBài 5: (tính ngày)Cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2013 là Thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 tháng 6 năm2020 làthứ mấy?Theo quy luật nếu cộng 7 vào ngày hiện tại ta được ngày cùng thứhay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ.Năm 2013 khơng kể 23/4/2013 thì cịn: 365-(31+28+31+23)= 252Từ 2014 đến 2019 có (2019-2014+1)x365+1=2191 (năm 2016 nhuận)Năm 2020 có: 31+29+31+30+31+1=153Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2020 có252+2191+153=2596Mà 2596 : 7 = 170 (dư 6)Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày 01/06/2020 là ngày Thứ HaiBài 610 năm trước đây, tuổi bố gấp 10 lần tuổi con ; 22 năm sau nữa thì tuổi bố sẽ gấpđơi tuổi con .Tính tuổi bố , tuổi con hiện nay ?Ta có sơ đồ:10 năm trướcCon: |__| Bố: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|22 năm sau <......10+22 năm ......>Con: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|Bố: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con.Tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần.Bố hơn con 10 – 1 = 9 (phần).22 năm sau, Bố gấp đôi tuổi con thì có:9 x 2 = 18 (phần)Khoảng thời gian 10 năm trước đến 22 năm sau:10 + 22 = 32 (năm)Hiệu số phần bằng nhau của bố:18 – 10 = 8 (phần)Giá trị 1 phần:32 : 8 = 4 (tuổi)Tuổi bố 10 năm trước:4 x 10 = 40 (tuổi)Tuổi bố hiện nay:40 + 10 = 50 (tuổi)Tuổi con hiện nay:(40 : 10) + 10 = 14 (tuổi)Đáp số: Bố 50 tuổi ; con 14 tuổi.Bài 7:Cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2013 là Thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 tháng 6 năm2020 làthứ mấy?Theo quy luật nếu cộng 7 vào ngày hiện tại ta được ngày cùng thứhay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ.Năm 2013 khơng kể 23/4/2013 thì cịn: 365-(31+28+31+23)= 252Từ 2014 đến 2019 có (2019-2014+1)x365+1=2191 (năm 2018 nhuận)Năm 2020 có: 31+29+31+30+31+1=153Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2020 có252+2191+153=2596Mà 2596 : 7 = 170 (dư 6)Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày 01/06/2020 là ngày Thứ HaiBài 8:Vào năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi cháu hiện nay thì ơng của cháu 60 tuổi. Biết tổngsố tuổicủa 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Hỏi số tuổi của cháu hiện nay ?Sơ đồ: Cháu: |---|---|---|---|---|---| Tổng số tuổi của 2 ông cháu bằng 82Ông: |…….60|………….....|Tổng số phần bằng nhau ngoại trừ 60 tuổi của ông: 6 + 5 = 11 (phần)Giá trị mỗi phần: (82 - 60) : 11 = 2 (tuổi)Tuổi của cháu hiện nay là: 2 x 6 = 12 (tuổi)Đáp số: 12 tuổi.Bài 9Ngày đầu tiên của năm 2012 là Chủ nhật. Hỏi trong năm 2012 có bao nhiêu ngàythứ Hai?Năm 2012 là năm nhuận nên có 366 ngày.Ngày đầu tiên (01-01-2012) là Chủ nhật, số ngày Chủ nhật trong năm là:(366-1) : 7 + 1 = 53 (dư 1 ngày _ ngày đó là ngày Thứ Hai)Vậy năm 2012 cũng có 53 ngày THỨ HAI.(ngày Thứ Hai cuối năm là 31-12-2112)Bài 10Tuổi của em tôi hiện nay bằng 4 lần tuổi của nó khi tuổi của anh tơi bằng tuổi củaem tôihiện nay. Đến khi tuổi của em tôi bằng tuổi của anh tơi hiện nay thì tổng số tuổicủa hai anh emlà 51. Hỏi hiện nay anh tôi, em tôi bao nhiêu tuổi?Hiệu số tuổi của hai anh em là một số khơng đổi.Ta có sơ đồ biểu diễn số tuổi của hai anh em ở các thời điểm : Trước đây (TĐ),hiện nay (HN),sau này (SN)Giá trị một phần là:51 : (7 + 10) = 3 (tuổi)Tuổi em hiện nay là:3 x 4 = 12 (tuổi)Tuổi anh hiện nay là:3 x 7 = 21 (tuổi)Bài 11:Hùng hỏi Tuyết và Lan: “Năm nay cô giáo chủ nhiệm lớp các bạn bao nhiêutuổi ?”Tuyếtcười : “ Sang năm tuổi cơ sẽ gấp 3 lần tuổi mình!”Lan cũng cười : “ Cách đây 5 năm , tuổi cô gấp 5 lần tuổi mình.” Nếu Tuyết và Lanbằng tuổinhau thì em hãy nói cho Tốn biết tuổi của cơ khơng ?Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ta thấy : sang năm tuổi cơ giáo có 6 phần bằng nhau , mỗiphần là 6 tuổi .Vậy tuổi cô hiện nay là : 6 x 6 - 1 = 35 tuổi. Bài 11:Anh hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tổng số tuổi của hai anh em bằng 40 tuổi thì khi đó embaonhiêu tuổi?Anh hơn em 8 tuổi nên ở lúc nào cũng khơng thay đổi.Ta có sơ dồ:Tuổi anh: |--------------------|---8 tuổi--|Tuổi em: |--------------------| Tổng của 2 anh em 40 tuổi.Tuổi của em khi ấy là: (40 – 8) : 2 = 16 (tuổi)Đáp số: 16 tuổi.Bài 12:Hải hỏi Dương : “Anh phải hơn 30 tuổi phải không ?”. Anh Dương nói : “Sao giàthế ! Nếutuổi của anh nhân với 6 thì được số có ba chữ số, hai chữ số cuối chính là tuổianh”. Các bạncùng Hải tính tuổi của anh Dương nhé.Cách 1: Tuổi của anh Dương không quá 30, khi nhân với 6 sẽ là số có 3 chữ số.Vậy chữ sốhàng trăm của tích là 1. Hai chữ số cuối của số có 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậytuổi anhDương khi nhân với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi.Ta có sơ đồ:Tuổi của anh Dương là :100 : (6 - 1) = 20 (tuổi)Cách 2:Gọi tuổi của Dương là số có 2 chữ số ab. Vì ab khơng q 30 và khi nhân với 6 sẽđược số có bachữ số nên chữ số hàng trăm là 1.Ta được: ab x 6 = 1ab=> ab x 5 + ab = 100 + ab=> ab x 5 = 100ab = 100 : 5 = 20Đáp số: 20Bài 13:Hiện nay tuổi bố gấp 9 lần tuổi con.15 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.Tínhtuổi mỗingười hiện nay.Bài 14:Tuổi của 3 bố con là 55 tuổi. Tuổi bố hơn tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi.Anh hơn em 5 tuổi . Tính số tuổi của em ?Tổng số tuổi của 2 anh em là: (55-25):2=15 (tuổi)Tuổi của em là: (15-5):2= 5 (tuổi)Đáp số: 5 tuổiBài 15:Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4tuổi .Vậy tuổibố hiên nay là bao nhiêu tuổi.Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phầnbằng nhau thì tuổibố sẽ có: 3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của hai anh em: 4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.Bài 16:Hiện nay tổng số tuổi hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bơ gấp 3 lần tuổicon.Tính tuổi 2 bố con hiện nayTổng số tuổi của 2 bố con 4 năm trước:68 – 4x2 = 60 (tuổi)Tổng số phần bằng nhau (4 năm trước).3 + 1 = 4 (phần)Tuổi con 4 năm trước là: 60 : 4 = 15 (tuổi)Tuổi con hiện nay: 15 + 4 = 19 (tuổi)Tuổi cha hiện nay: 68 – 19 = 49 (tuổi)Đáp số: 49 tuổi ; 19 tuổiBài 17:Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4tuổi .Vậy tuổibố hiên nay là bao nhiêu tuổi.Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em nên để chia đều cho số phầnbằng nhau thì tuổibố sẽ có:3 x 4 = 12 (phần).Tuổi anh có: 12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có: 12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần của hai anh em: 4 – 3 = 1 (phần) 1 phần ứng với 4 tuổi vậy tuổi của bố là:4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổi.Bài 18:Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, 4 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tínhtuổi mẹ vàtuổi con hiện nay?Bài 19:Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trước, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏituổi hiệnnay của mỗi người ?Bài 20:Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần .tuổi cháu Mười năm về trước, tuổi ơng gấp 10,6 lầntuổicháu. Tính tuổi ơng và tuổi cháu hiện nay.Bài 21:Trước đây 4 năm, tuổi của ba gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi con sẽbằng 3/8tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.Hoctoancungthukhoa.com Liên hệ: 0964.73.22.88Bài 22:Hiện Tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh và gấp 4 lần tuổi em . Biết anh hơn em 4 tuổi.Tính tuổi bốhiện nay.Tuổi bố: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|Tuổi anh: |--------------|Tuổi em: |----------| 4tTa thấy 3 x 4 = 12.Nếu tuổi bố có 12 phần bằng nhau thì tuổi anh có:12 : 3 = 4 (phần)Tuổi em có:12 : 4 = 3 (phần)Hiệu số phần bằng nhau;4 – 3 = 1 (phần)1 phần ứng với 4 tuổi.Tuổi của bối là;4 x 12 = 48 (tuổi)Đáp số: 48 tuổiBài 23: Ngày 11 tháng 12 năm 2014 là ngày thứ 5. Tính xem ngày 19-8-1945 là ngày nàotrongtuần?Từ 19/8/1945 đến 31/8/1945 có: 31 – 19 = 12 (ngày)Năm 1945: tháng 9 có 30 ngày, tháng 10 có 31 ngày, tháng 11 có 30 ngày, tháng 12có 31 ngày.Từ 19/8 năm 1945 đến hết năm có: 12+30+31+30+31 = 134 (ngày)Từ năm 1946 đến năm 2013 có: 2013-1946+1 = 68 (năm)Mỗi năm 365 ngày thì được: 365 x 68 = 24820 (ngày)Trong đó có các năm nhuận là: 1948;1952;1956;…;2012Số năm nhuận là: (2012 – 1948):4+1 = 17 (năm)Từ năm 1946 đến hết năm 2013 thì có : 24820 + 17 = 24837 (ngày)Năm 2014 có 365 ngày nhưng tính đến 11/12/2014 thì có :365 – (31-11) = 345 (ngày)Từ 19/08/1945 đến 11/12/2014 thì có tất cả :134 + 24837 + 345 = 25316 (ngày)Số tuần lễ là :25316 : 7 = 3616 (tuần) dư 4 ngày.Từ THỨ NĂM tính ngược về trước 4 ngày ta được : Tư, Ba, Hai, Chủ nhậtVậy ngày 19-08-1945 là ngày CHỦ NHẬTBài 24:Hiện nay tuổi con bằng 40% tuổi mẹ.4 năm trước ,tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. tínhtuổi mẹhiện nay?Ta nhấy40% = 2/51/3 = 2/6Tuổi của con có 2 phần hiện nay và trước đây.Giả sử mỗi phần giảm đi :4 : 2 = 2 (năm)Ta có sơ đồ:…….…….. 5 phần…………..Tuổi mẹ : |--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|--- 2n|Tuổi con : |--- 4n|--- 4n|--- 4n|--- 2n|--- 2n|Ta có sơ đồ 4 năm nrước:…….. 6 phần………….Tuổi mẹ : |--- 2n|--- 2n|--- 2n|---|---|Tuổi con : |--- 4n|--- 4n|--- 4n|---|---|1 phần trước đây 4 năm ứng với2 x 3 = 6 (năm) A.1.2.3.4.-Tuổi mẹ trước đây 4 năm là :6 x 6 = 36 (tuổi)Tuổi mẹ hiện nay :36 + 4 = 40 (tuổi)Đáp số : 40 tuổiBài 25:Khi anh tôi 9 tuổi thì mẹ mới sinh ra tơi. Trước đây, lúc mà tuổi anh tơi bằng tuổitơi hiệnnay thì tơi chỉ bằng 2/5 tuổi anh tơi. Đố bạn tính được tuổi của anh tơi hiện nay.Ta có sơ đồ:Tuổi tơi hiện nay: |-----|-----|-----|-----|-----|Tuổi em: |--9 tuổi ---|-----|-----|Anh hơn em 9 tuổi.Hiệu số phần bằng nhau:5 – 2 = 3 (phần)Giá trị 1 phần:9 : 3 = 3 (tuổi)Tuổi tôi hiện nay:3 x 5 = 15 (tuổi)Tuổi anh hiện nay:15 + 9 = 24 (tuổi)Đáp số: 24 tuổi.CHUYÊN ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI (6 DẠNG)Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và BLoại 1: Cho biết hiệu số tuổi của hai ngườiLoại 2: phải giải bài tốn phụ để tìm hiệu số tuổi của hai ngườiDạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhauDạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai ngườiDạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở ba thời điểm khác nhauDạng 5: Các bài tốn tính tuổi với các số thập phânDạng 6: Một số bài toán khácKIẾN THỨC CẦN NHỚCó 3 dạng tốn điển hình:Tìm 2 số khi biết Tổng - TỉTìm 2 số khi biết Hiệu - TỉTìm 2 số khi biết Tổng - HiệuThường dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải.Hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian.Thường gặp các đại lượng :Tuổi của A và B -Hiệu số tuổi của A và BTổng số tuổi của A và BTỉ số tuổi của A và BCác thời điểm của tuổi Avà B trước đây, hiện nay, sau nàyB. BÀI TẬP TỰ LUYỆNDạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và B.* Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi của 2 ngườiBài 1: Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi mẹ vàtuổi con là bao nhiêu?Bài 2: Cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy nămthì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em ?Bài 3: Hiện nay con 5 tuổi và mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổimẹ gấp 4 lần tuổi con?Bài 4:Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lầntuổi cha bằng 7 lần tuổi con ?* Loại 2: Phải giải bài tốn phụ để tìm số tuổi của 2 ngườiBài 5: Tuổi cha năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 cha con cộng lạilà 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 cha con khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.Bài 6: Hùng hơn Cường 4 tuổi, biết rằng42tuổi của Hùng bằng tuỏi của Cường.73Tính tuổi của mỗi người.Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 2 thời điểm khác nhauBài 7: Trước đây 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổicủa Lan hiện nay.Bài 8: Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏisau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con ?Bài 9: Hai năm trước đây tuổi hai chú cháu cộng lại bằng 24. Hỏi sau mấy nămnữa thì tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu? Biết rằng 2 năm trước tuổi cháu có bao nhiêungày thì tuổi chú có bấy nhiêu tuần .Bài 10: Năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tìm tuổi mẹ và tuổi con hiện nay, biếtrằng 12 năm về trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.Bài 11: Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con, 15 năm sau thì tuổi cha gấp 3 lần tuổicon. Tìm tuổi cha và tuổi con hiện nay.Bài 12 : Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. 12 năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổicon.Tìm tuổi mỗi người hiện nay.Bài 13: Tuổi của bà, của mẹ và của Mai năm nay cộng được 120 năm. Bạn hãytính tuổi của mỗi người, biết rằng, tuổi của Mai có bao nhiêu ngày thì tuổi của mẹcó bấy nhiêu tuần và tuổi của Mai có bao nhiêu tháng thì tuổi của bà có bấy nhiêunăm.Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của 2 người Bài 14: Tuổi em năm nay nhiều hơn hiệu số tuổi của 2 chị em là 12. Tổng số tuổicủa 2 chị em cùng nhỏ hơn 2 lần tuổi của chị là 3. Tính tuổi mỗi người.Bài 15: 8 năm về trước tổng số tuổi của ba cha con cộng lại là 45. 8 năm sau chahơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 3 thời điểm khác nhau.Bài 16: Tuổi em hiện nay gấp 2 lần tuổi em khi anh bằng tuổi em hiện nay.Khi tuổiem bằng tuổi anh hiện nay thì 2 lần tuổi em lớn hơn tuổi anh lúc đó 12 tuổi. Tínhtuổi hiện nay của mỗi người.Bài 17: Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị lớn hơn 3 lần tuổi em là 2tuổi. đến khi chị 34 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị hiện nay.Tìm tuổi của 2 chị emhiện nay.Dạng 5: Các bài tốn tính tuổi với số thập phânBài 18: Tuổi cô năm nay gấp 7,5 lần tuổi Hoa. 16 năm sau tuổi cơ gấp 2,3 lần tuổiHoa. Tính tuổi của hai cô cháu khi tuổi cô gấp 3 lần tuổi Hoa .Bài 19: Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi bố gấp 8,2 lầntuổi con. Hỏi khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi.Dạng 6: Một số bài tốn khác .Bài 20: Tuấn hỏi ơng: “Ơng ơi! Năm nay ơng bao nhiêu tuổi ạ?” Ơng trả lời “Tuổicủa ông năm nay là một số chẵn. Nếu viết các chữ số của tuổi ông theo thứ tựngược lại thì được tuổi của bố cháu. Nếu cộng các chữ số chỉ tuổi của bố cháu thìđược tuổi của cháu. Cộng tuổi ông, tuổi bố cháu và tuổi cháu được 144 năm”. HỏiTuấn năm nay bao nhiêu tuổi?Bài 21: Tuổi Dũng năm nay gấp 5 lần tuổi em gái Dũng. Tuổi mẹ Dũng gấp 6 lầntuổi Dũng. Tuổi bố Dũng bằng tuổi mẹ Dũng cộng tuổi hai con, Tuổi bà Dũng bằngtuổi bố, mẹ và hai anh em Dũng cộng lại. Hãy tìm tuổi của Dũng, biết rằng bàDũng chưa đến 100 tuổi.