jih like là gì - Nghĩa của từ jih like

jih like có nghĩa là

Jih thích hoặc jhi giống như loại, sorta, một chút.JHi như cũng có thể được định nghĩa là "trung thực" hoặc tương tự. Tiếng lóng này được sử dụng trong D.C và các quận như Anne Arundel, Hoàng tử Georges, Montgomery, Charles và Howard.

Ví dụ

Ay Moe Tôi đã Jih thích sợ nói chuyện với tất cả họ ở đó.
Cuz ở đây trông giống như một bama, jih thích.

jih like có nghĩa là

1.) DMV tiếng lóng cho một phản ứng tích cực đối với một cái gì đó
2.) DMV Tiếng lóng cho một phản ứng tiêu cực đối với một cái gì đó 3.) Yêu cầu DMV cho tình dục ủng hộ

Ví dụ

Ay Moe Tôi đã Jih thích sợ nói chuyện với tất cả họ ở đó.