perputhen là gì - Nghĩa của từ perputhen

perputhen có nghĩa là

một số người đồng tính tiếng Albania cho thấy những người trẻ tuổi hoặc midle tuổi tìm thấy "tình yêu của cuộc sống của họ"

ví dụ

sindy: u muốn xem perputhen?
Darlin: đi chết