Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vai trò cây lương thực

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đối với nền kinh tế nước ta?


A.
Thúc đẩy nông nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
B.
Tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực và tích lũy vốn cho nền kinh tế.
C.
Tăng chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.
D.
Tác động manh mẽ đến sự phát triển tất cả các ngành kinh tế khác.

Video liên quan