Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng lớp 6 năm 2024

Đo khối lượng của một vật là so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của một vật được chọn làm đơn vị.

3. Đơn vị khối lượng

- Trong hệ thống đo lường hợp pháp của Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kí hiệu: kg). Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt ở Viện Đo lường quốc tế Pháp.

- Ngoài ra còn dùng các đơn vị khác:

+ Lớn hơn ki lô gam (kg) là: tấn, tạ, yến.

1 tấn = 1000 kg; 1 tạ = 100 kg; 1 yến = 10 kg

+ Đơn vị nhỏ hơn ki lô gam (kg) là: lạng (hg), gam (g), miligam (mg)…

1 hg = 100 g; 1 kg = 1000 g = 1000000 mg

4. Dụng cụ đo khối lượng

* Để đo khối lượng người ta dùng cân. Một số cân thường dùng là: Cân đòn (cân treo), cân tạ, cân đồng hồ, cân tiểu li, cân y tế, cân Rô-béc-van…

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng lớp 6 năm 2024

* Trên mỗi cân đều ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN).

- Giới hạn đo là số ghi lớn nhất trên cân.

- Độ chia nhỏ nhất là hiệu hai số ghi trên hai vạch chia liên tiếp.

* Tìm hiểu cân Rô-béc-van

- Cấu tạo gồm các bộ phận sau:

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng lớp 6 năm 2024

(1) Đòn cân

(2) Đĩa cân

(3) Kim cân

(4) Hộp quả cân

(5) Ốc điều chỉnh

(6) Con mã

- Cách dùng cân Rô-béc-van để cân một vật:

+ Điều chỉnh sao cho khi chưa cân đòn cân nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc điều chỉnh số 0.

+ Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

+ Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của vật đem cân.

- Lưu ý: Cân Rô-béc-van cũng có loại không có thanh chia độ thì GHĐ của cân là tổng số giá trị ghi trên các quả cân có trong hộp quả cân và ĐCNN của cân là giá trị ghi trên quả cân nhỏ nhất ở trong hộp.

5. Cách đo khối lượng

Muốn đo khối lượng của một vật cho chính xác ta cần:

- Ước lượng khối lượng cần đo để chọn cân có GHĐ và ĐCNN cho thích hợp.

- Điều chỉnh kim chỉ vạch số 0 trước khi cân.

- Đặt cân và đặt mắt nhìn đúng cách.

- Đọc và ghi kết quả đo đúng quy định.

6. Bài tập ví dụ minh họa

Bài tập 1: Làm thế nào để chia một túi gạo 5kg thành 3 phần, 2 phần mỗi phần 2kg, 1 phần 1kg bằng một cân Rô – béc – van và một quả cân 3kg.

Hướng dẫn

- Bước 1: Đặt quả cân 3kg lên một bàn cân Robecvan, bàn cân còn lại ta đặt túi gạo 5kg, điều chỉnh và lấy bớt gạo trong túi ra ngoài sao cho 2 bàn cân bằng nhau.

- Bước 2: Đặt phần gạo 3kg vừa đong lên một bàn cân, bàn còn lại đặt phần gạo 2kg còn lại lên, cân đo và lấy bớt gạo ra sao cho 2 bàn cân bằng nhau.

Ta lấy được một phần gạo 1kg, 2 phần mỗi phần 2kg từ túi gạo 5kg bằng cân Robecvan và một quả cân 3kg

B. Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 5

Câu 1. Trên một hộp mứt Tết có ghi 250 g. Số đó chỉ

 1. Sức nặng của hộp mứt.
 2. Thể tích của hộp mứt.
 3. Khối lượng của hộp mứt.
 4. Sức nặng của hộp mứt.

Câu 2. Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

 1. mg
 2. cg
 3. g
 4. kg

Câu 3. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ

 1. Thể tích của cả hộp thịt
 2. Thể tích của thịt trong hộp
 3. Khối lượng của cả hộp thịt
 4. Khối lượng của thịt trong hộp

Câu 4. Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500ml). Số liệu đó chỉ:

 1. Thể tích của cả 2 chai nước
 2. Thể tích của nước trong chai
 3. Khối lượng của cả chai nước
 4. Khối lượng của nước trong chai

Câu 5. Một cân Rô béc van có đòn cân phụ được vẽ hình 5.2:

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng lớp 6 năm 2024

ĐCNN của cân này là:

 1. 1g
 2. 0,1g
 3. 5g
 4. 0,2g

Câu 6. Dùng cân Rô béc van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng:

 1. Giá trị của số chỉ của kim trên bảng chia độ
 2. Giá trị của số chỉ của con mã trên đòn cân phụ
 3. Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa
 4. Tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã.

Câu 7. Một cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng bao nhiêu gam? Hãy tìm cách cân cuốn SGK và chọn câu trả lời đúng

 1. Trong khoảng từ 100g đến 200g
 2. Trong khoảng từ 200g đến 300g
 3. Trong khoảng từ 300g đến 400g
 4. Trong khoảng từ 400g đến 500g

Câu 8. Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?

 1. Vài gam.
 2. Vài trăm gam.
 3. Vài ki-lô-gam.
 4. Vài chục ki-lô-gam.

Câu 9. Cân ở hình 5.3 có GHĐ và ĐCNN là

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng lớp 6 năm 2024

 1. 5kg và 0,5kg.
 2. 50kg và 5kg.
 3. 5kg và 0,05kg.
 4. 5kg và 0,1kg.

Câu 10. Kết quả đo khối lượng ở hình 5.3 được ghi đúng là:

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng lớp 6 năm 2024

 1. 1kg.
 2. 950g.
 3. 1,00kg.
 4. 0,95kg.

Câu 11: Đơn vị nào trong các đơn vị sau đây không dùng để đo khối lượng

 1. Gam
 2. Kilogam
 3. Lạng
 4. Lít

Câu 2: Một cân đòn có ĐCNN là 1g. Cách ghi khối lượng của một vật nào là đúng trong các cách ghi dưới đây

 1. 60g
 2. 60,1g
 3. 60.0g
 4. 59,5g

Câu 13: Trên hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó ghi:

 1. Sức nặng của hộp mứt
 2. Thể tích của hộp mứt
 3. Khối lượng của hộp mứt
 4. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt

Câu 14: Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T như hình vẽ. Số 5T có ý nghĩa gì?

 1. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có trên 5 người ngồi thì không được đi qua cầu.
 2. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.
 3. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 50 tấn không được đi qua cầu.
 4. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tạ không được đi qua cầu.

Câu 15: Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là:

 1. tấn (kí hiệu: t)
 2. miliam (kí hiệu: mg)
 3. kílôgam (kí hiệu: kg)
 4. gam (kí hiệu: g)

Câu 16: GHĐ của cân Rô béc van là:

 1. Khối lượng của một quả cân nhỏ nhất có trong hộp.
 2. Khối lượng của một quả cân lớn nhất có trong hộp.
 3. Tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.
 4. Tổng khối lượng các quả cân lớn nhất có trong hộp.

Câu 17: ĐCNN của cân Rô béc van là:

 1. Khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp.
 2. Khối lượng của quả cân lớn nhất có trong hộp.
 3. Tổng khối lượng các quả cân có trong hộp
 4. Hiệu khối lượng của quả cân lớn nhất và quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

Câu 18: Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì?

 1. Thước.
 2. Bình chia độ.
 3. Cân.
 4. Ca đong.

Câu 19: Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiếu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

 1. mg.
 2. cg.
 3. g.
 4. kg.

Câu 20: Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ

 1. Thể tích của cả hộp thịt.
 2. Thể tích của thịt trong hộp.
 3. Khối lượng của cả hộp thịt.
 4. Khối lượng của thịt trong hộp. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C A D B D D A C C A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D D B B C B D D D D

--------

Với nội dung bài Vật lý 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và cách tính và đo khối lượng của một vật...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết Vật lý 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết Vật lí 6, Giải bài tập Vật Lí 6, Giải SBT Lý 6, Trắc nghiệm Vật lý 6, Bài tập Vật lý 6, Tài liệu học tập lớp 6 mà VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.