Whats on your mind là gì năm 2024

We tend to say something is "on my mind" when something is preoccupying our thoughts - that we are actively thinking about it.

Otherwise, we say something is "in my mind" to denote that we have remembered something but it is not at the forefront of our thoughts.

That said, "the mind" is an abstract thing and can mean different things in different contexts and can be described in different ways. Of your examples, the first sounds correct:

There's a lot going on in my mind.

This describes thoughts as events that are happening somewhere, as if the mind is a physical place. You could swap the word "mind" for "head" and this would still sound idiomatic. Your second example does not sound correct because it mixes that idea that with the idiom that something is "on your mind". If you describe the mind as something physical then saying something is "on" it takes on a different meaning. When it comes to speaking about physical things like our head, for example, to say something was "on our head" would mean something is literally sitting on top of our head, like a hat.

There are lots of different idioms relating to thought, some refer to the physical aspects of our mind - the brain, the head - whereas others refer to the mind, or our thinking. The most common expressions of those are:

{{

displayLoginPopup}}

Cambridge Dictionary +Plus

Tìm hiểu thêm với +Plus

Đăng ký miễn phí và nhận quyền truy cập vào nội dung độc quyền:

Miễn phí các danh sách từ và bài trắc nghiệm từ Cambridge

Các công cụ để tạo các danh sách từ và bài trắc nghiệm của riêng bạn

Các danh sách từ được chia sẻ bởi cộng đồng các người yêu thích từ điển của chúng tôi

Đăng ký bây giờ hoặc Đăng nhập

Cambridge Dictionary +Plus

Tìm hiểu thêm với +Plus

Tạo các danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí

Đăng ký bây giờ hoặc Đăng nhập

{{/displayLoginPopup}} {{

displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} Google Keep- Quickly capture what's on your mind and get a reminder later at the right place or time.

Google Keep- Ghi nhanh điều bạn đang nghĩ và bạn sẽ được nhắc nhở ở đúng nơi hoặc vào đúng thời điểm.

Painting, photography, music, knitting, or writing in a journal are all ways you can explore your feelings and express what's on your mind.

Vẽ tranh, chụp ảnh, âm nhạc, đan len hoặc viết trong một tạp chí là tất cả những cách bạn có thể khám phá cảm xúc của mình và thể hiện những gì trong tâm trí của bạn đang suy nghĩ.

One of the key to writing content that gets results as a blogger is by connecting to your readers emotions, and the best way to do this isn't by trying to write the next perfect article butby writing exactly what is on your mind.

Một trong những chìa khóa dẫn đến nội dung văn bản được kết quả như một blogger là bằng cách kết nối để độc giả cảm xúc của bạn, và cách tốt nhất để làm điều này là không cố gắng để viết phần tiếp theo hoàn hảo,

Broaden your mind là gì?

Broaden the mind – mở rộng hiểu biết.

I have a lot on my mind là gì?

Have a lot on one's mind Cụm này có nghĩa là có quá nhiều thứ trong đầu, có quá nhiều điều phải lo lắng. Ví dụ: This is my difficult time. I have a lot on my mind.

Bear in Mind nghĩa là gì?

Bear in mind được sử dụng với ý nghĩa ghi nhớ, nhớ trong đầu làm gì. Cụm từ này mang ý nghĩa tương đương với “to remember something”. Tuy nhiên Bear in mind mang sắc thái nhấn mạnh hơn về việc cân nhắc, ghi nhớ một hành động nào đó, đôi khi nó mang hàm ý cảnh báo.

On my mind nghĩa là gì?

Khi ta nói điều gì đó hoặc ai đó “on my mind”, có nghĩa là ta suy nghĩ hay lo lắng rất nhiều về chúng. Ví dụ: She's always on my mind = I think a lot about her.