Các phương trình phản ứng hóa học 10 năm 2024

Loạt bài tổng hợp Phương trình và Phản ứng hóa học của tất cả các đơn chất, hợp chất trong Bảng hệ thống tuần hoàn đã học trong chương trình môn Hóa học Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình phản ứng hóa học để học tốt môn Hóa học hơn. Ngoài ra loạt bài cũng tổng hợp toàn bộ các đồng phân và công thức cấu tạo của các hợp chất hóa học hữu cơ quan trọng trong chương trình Hóa cấp 2, cấp 3.

Wiki 3000 Phương trình hóa học

Hóa học vô cơ

 • Phản ứng tráng gương của glucozơ
 • Phản ứng trùng hợp butađien
 • Top 17 Phương trình hóa học của Liti (Li) quan trọng
 • Top 180 Phương trình hóa học của Kali (K) & Hợp chất quan trọng
 • Top 190 Phương trình hóa học của Natri (Na) & Hợp chất quan trọng
 • Top 100 Phương trình hóa học của Magie (Mg) & Hợp chất quan trọng
 • Top 330 Phương trình hóa học của Canxi (Ca) & Hợp chất quan trọng
 • Top 290 Phương trình hóa học của Bari (Ba) & Hợp chất quan trọng
 • Top 180 Phương trình hóa học của Nhôm (Al) & Hợp chất quan trọng
 • Top 245 Phương trình hóa học của Sắt (Fe) & Hợp chất quan trọng
 • Top 85 Phương trình hóa học của Đồng (Cu) & Hợp chất quan trọng
 • Top 31 Phương trình hóa học của Kẽm (Zn) quan trọng
 • Top 20 Phương trình hóa học của Mangan (Mn) quan trọng
 • Top 8 Phương trình hóa học của Vàng (Au) quan trọng
 • Phương trình hóa học của Crom (Cr) & Hợp chất quan trọng
 • Top 10 Phương trình hóa học của Bạc (Ag) quan trọng
 • Top 25 Phương trình hóa học của Lưu huỳnh (S) & Hợp chất quan trọng
 • Top 9 Phương trình hóa học của Cacbon (C) & Hợp chất quan trọng
 • Top 10 Phương trình hóa học của Brom (Br2) & Hợp chất quan trọng
 • Top 33 Phương trình hóa học của Clo (Cl2) & Hợp chất quan trọng
 • Top 5 Phương trình hóa học của Flo (F2) & Hợp chất quan trọng
 • Top 22 Phương trình hóa học của Nitơ (N2) & Hợp chất quan trọng
 • Top 7 Phương trình hóa học của Photpho (P) & Hợp chất quan trọng
 • Top 11 Phương trình hóa học của Silic (Si) & Hợp chất quan trọng

Hóa học hữu cơ

 • Top 40 Phương trình hóa học của Ankan quan trọng
 • Top 46 Phương trình hóa học của Anken quan trọng
 • Top 51 Phương trình hóa học của Ankin quan trọng
 • Top 52 Phương trình hóa học của Este quan trọng
 • Top 40 Phương trình hóa học của Amin quan trọng
 • Top 20 Phương trình hóa học của Amino Axit quan trọng
 • Top 15 Phương trình hóa học của Cacbohidrat quan trọng
 • Top 11 Phương trình hóa học của Ancol & Hợp chất quan trọng
 • Top 11 Phương trình hóa học của Andehit & Hợp chất quan trọng
 • Top 13 Phương trình hóa học của Axit Cacboxylic & Hợp chất quan trọng
 • Top 6 Phương trình hóa học dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon & Hợp chất quan trọng
 • Top 12 Phương trình hóa học của Hidrocacbon thơm & Hợp chất quan trọng
 • Top 6 Phương trình hóa học của Phenol và muối Phenolat & Hợp chất quan trọng
 • Top 3 Phương trình hóa học của Xeton & Hợp chất quan trọng

Đồng phân & Công thức cấu tạo

 • Đồng phân của Ankan
 • Đồng phân của Xicloankan
 • Đồng phân của Anken
 • Đồng phân của Ankađien
 • Đồng phân của Ankin
 • Đồng phân của Hidrocacbon thơm
 • Đồng phân của Ancol - Ete
 • Đồng phân của Andehit - Xeton
 • Đồng phân của Axit cacboxylic - Este
 • Đồng phân của Amin

Cách nhận biết các chất hóa học

Nhận biết các chất hóa học chung

 • Cách nhận biết axit
 • Cách nhận biết bazơ tan
 • Cách nhận biết muối axit
 • Cách nhận biết muối tan
 • Cách nhận biết muối trung hòa

Nhận biết dung dịch muối thường gặp

 • Cách nhận biết dung dịch muối sunfat
 • Cách nhận biết dung dịch muối hiđrosunfat
 • Cách nhận biết dung dịch muối clorua
 • Cách nhận biết dung dịch muối nitrat
 • Cách nhận biết dung dịch muối photphat
 • Cách nhận biết dung dịch muối cacbonat
 • Cách nhận biết muối hiđrocacbonat
 • Cách nhận biết dung dịch muối sunfua
 • Cách nhận biết dung dịch muối amoni
 • Cách nhận biết dung dịch muối halogenua
 • Cách nhận biết dung dịch muối axetat
 • Cách nhận biết dung dịch muối cromat

Nhận biết các ion thường gặp

 • Cách nhận biết ion OH-
 • Cách nhận biết ion NO3-
 • Cách nhận biết ion SO42-
 • Cách nhận biết ion Cl-
 • Cách nhận biết ion CO32-
 • Cách nhận biết ion S2-

Cách nhận biết các axit thường gặp

 • Cách nhận biết axit clohiđric (HCl)
 • Cách nhận biết axit sunfuhiđric (H2S)
 • Cách nhận biết axit sunfuric (H2SO4)
 • Cách nhận biết axit nitric (HNO3)
 • Cách nhận biết axit photphoric (H3PO4)
 • Cách nhận biết axit sunfurơ (H2SO3)
 • Cách nhận biết axit cacbonic (H2CO3)
 • Cách nhận biết axit flohiđric (HF)
 • Cách nhận biết axit bromhiđric (HBr)
 • Cách nhận biết axit axetic (CH3COOH)

Cách nhận biết các khí thường gặp

 • Cách nhận biết khí H2
 • Cách nhận biết khí SO2
 • Cách nhận biết khí Cl2
 • Cách nhận biết khí CO2
 • Cách nhận biết khí hiđro clorua (HCl)
 • Cách nhận biết khí NH3
 • Cách nhận biết khí NO2
 • Cách nhận biết khí CH4
 • Cách nhận biết khí C2H4
 • Cách nhận biết khí C2H2
 • Cách nhận biết khí metylamin, etylamin, đimetylamin, trimetylamin

Cách nhận biết một số oxit thường gặp

 • Cách nhận biết FeO
 • Cách nhận biết Fe2O3
 • Cách nhận biết CaO
 • Cách nhận biết BaO
 • Cách nhận biết Fe3O4
 • Cách nhận biết CuO
 • Cách nhận biết Al2O3
 • Cách nhận biết ZnO

Cách nhận biết muối không tan trong nước thường gặp

 • Cách nhận biết muối cabonat không tan trong nước
 • Cách nhận biết muối sunfit không tan trong nước
 • Cách nhận biết muối sunfua không tan trong nước

Cách nhận biết bazơ tan trong nước thường gặp

 • Cách nhận biết NaOH, KOH
 • Cách nhận biết Ca(OH)2, Ba(OH)2

Nhận biết các chất hữu cơ thường gặp

 • Cách nhận biết anken
 • Cách nhận biết ankin
 • Cách nhận biết ank-1-in
 • Cách nhận biết ankađien
 • Cách nhận biết stiren
 • Cách nhận biết toluen
 • Cách nhận biết phenol
 • Cách nhận biết benzen
 • Cách nhận biết ancol bậc I, bậc II, bậc III
 • Cách nhận biết ancol đa chức có nhóm OH liền kề
 • Cách nhận biết anđehit
 • Cách nhận biết tinh bột
 • Cách nhận biết axit cacboxylic
 • Cách nhận biết glucozơ
 • Cách nhận biết fructozơ
 • Cách nhận biết amin
 • Cách nhận biết anilin
 • Cách nhận biết amin bậc I, II, III
 • Cách nhận biết aminoaxit
 • Cách phân biệt glyxin, lysin, axit glutamic

Cách viết cấu hình electron của các nguyên tố thường gặp

I/ Lý thuyết Cấu hình electron tổng hợp

 • Cách nhớ trật tự phân mức năng lượng để viết cấu hình electron
 • Cấu hình electron của các nguyên tố nhóm Oxi
 • Cấu hình electron của Halogen (Nhóm VIIA)
 • Cấu hình electron của kim loại kiềm thổ (Nhóm IIA)
 • Cấu hình electron của nhóm VA
 • Cấu hình electron khí hiếm (Nhóm VIIIA)
 • Cấu hình electron kim loại kiềm (Nhóm IA)
 • Cấu hình electron của kim loại đầy đủ, chi tiết
 • Cấu hình electron của phi kim đầy đủ, chi tiết

II/ Cấu hình electron các nguyên tố thường gặp

 • Cấu hình electron của H
 • Cấu hình electron của Li
 • Cấu hình electron của K
 • Cấu hình electron của S
 • Cấu hình electron của Mg
 • Cấu hình electron của Na
 • Cấu hình electron của Ne
 • Cấu hình electron của Al
 • Cấu hình electron của Ni
 • Cấu hình electron của N
 • Cấu hình electron của O
 • Cấu hình electron của P
 • Cấu hình electron của Fe
 • Cấu hình electron của Si
 • Cấu hình electron của Ba
 • Cấu hình electron của Be
 • Cấu hình electron của C
 • Cấu hình electron của Ca
 • Cấu hình electron của Cl
 • Cấu hình electron của Cr
 • Cấu hình electron của Ag
 • Cấu hình electron của Cu
 • Cấu hình electron của He
 • Cấu hình electron của Au
 • Cấu hình electron của Zn
 • Cấu hình electron của Mn
 • Cấu hình electron của Ar
 • Cấu hình electron của Co
 • Cấu hình electron của Rb
 • Cấu hình electron của Sr
 • Cấu hình electron của Ti
 • Cấu hình electron của V
 • Cấu hình electron của Xe
 • Cấu hình electron của F

III/ Cấu hình electron các ion thường gặp

 • Cấu hình electron của Cl-
 • Cấu hình electron của Cu2+
 • Cấu hình electron của Al3+
 • Cấu hình electron của Ca2+
 • Cấu hình electron của Cr2+
 • Cấu hình electron của Cr3+
 • Cấu hình electron của Fe2+
 • Cấu hình electron của Fe3+
 • Cấu hình electron của K+
 • Cấu hình electron của Mg2+
 • Cấu hình electron của Na+
 • Cấu hình electron của Zn2+
 • Cấu hình electron của F-
 • Cấu hình electron của O2-
 • Cấu hình electron của S2-

Công thức Lewis (đầy đủ)

 • Cách viết công thức Lewis (các chất thường gặp)
 • Công thức Lewis của CO2
 • Công thức Lewis của Cl2
 • Công thức Lewis của H2
 • Công thức Lewis của O2
 • Công thức Lewis của F2
 • Công thức Lewis của N2
 • Công thức Lewis của HCl
 • Công thức Lewis của H2O
 • Công thức Lewis của H2S
 • Công thức Lewis của NH3
 • Công thức Lewis của CH4
 • Công thức Lewis của SO2
 • Công thức Lewis của CO
 • Công thức Lewis của SO3
 • Công thức Lewis của HNO3
 • Công thức Lewis của C2H2
 • Công thức Lewis của C2H4
 • Công thức Lewis của CS2
 • Công thức Lewis của HOCl
 • Công thức Lewis của HCN
 • Công thức Lewis của PH3
 • Công thức Lewis của CF4
 • Công thức Lewis của F2O
 • Công thức Lewis của C2H6
 • Công thức Lewis của CHCl3
 • Công thức Lewis của PCl3
 • Công thức Lewis của NCl3
 • Công thức Lewis của CCl4
 • Công thức Lewis của SCl2
 • Công thức Lewis của BF3
 • Công thức Lewis của Al2Cl6
 • Công thức Lewis của Al2O3
 • Công thức Lewis của AlCl3
 • Công thức Lewis của BCl3
 • Công thức Lewis của BeCl2
 • Công thức Lewis của BeF2
 • Công thức Lewis của BeH2
 • Công thức Lewis của BH3
 • Công thức Lewis của Br2
 • Công thức Lewis của BrF3
 • Công thức Lewis của C3H4
 • Công thức Lewis của C3H6
 • Công thức Lewis của C3H8
 • Công thức Lewis của C6H6
 • Công thức Lewis của CCl3
 • Công thức Lewis của CCl4
 • Công thức Lewis của CH2(CHO)2
 • Công thức Lewis của CH2O
 • Công thức Lewis của C2H5OH
 • Công thức Lewis của CH3Cl
 • Công thức Lewis của CH3COOH
 • Công thức Lewis của CH3NH2
 • Công thức Lewis của CH3OCH3
 • Công thức Lewis của CH3OH
 • Công thức Lewis của CHCl3
 • Công thức Lewis của Cl2O
 • Công thức Lewis của Cl2O7
 • Công thức Lewis của ClF3
 • Công thức Lewis của ClO3-
 • Công thức Lewis của ClO4-
 • Công thức Lewis của CNO-
 • Công thức Lewis của CO32-
 • Công thức Lewis của COCl2
 • Công thức Lewis của CS2
 • Công thức Lewis của CuSO4
 • Công thức Lewis của H2CO3
 • Công thức Lewis của H2O2
 • Công thức Lewis của H2SO3
 • Công thức Lewis của H2SO4
 • Công thức Lewis của H3PO3
 • Công thức Lewis của H3PO4
 • Công thức Lewis của HBr
 • Công thức Lewis của HCHO
 • Công thức Lewis của HCLO3
 • Công thức Lewis của HCO2-
 • Công thức Lewis của HCO3-
 • Công thức Lewis của HNO33
 • Công thức Lewis của H3O+
 • Công thức Lewis của KCL
 • Công thức Lewis của KCLO3
 • Công thức Lewis của N2H4
 • Công thức Lewis của N2O
 • Công thức Lewis của N2O3
 • Công thức Lewis của N2O4
 • Công thức Lewis của N2O5
 • Công thức Lewis của NaCl
 • Công thức Lewis của NH4+
 • Công thức Lewis của NH4Cl
 • Công thức Lewis của NO2
 • Công thức Lewis của NO3-
 • Công thức Lewis của O3
 • Công thức Lewis của P2O5
 • Công thức Lewis của PCl3
 • Công thức Lewis của PCl5
 • Công thức Lewis của PO43-
 • Công thức Lewis của SCN-
 • Công thức Lewis của SF4
 • Công thức Lewis của SF6
 • Công thức Lewis của SiO2
 • Công thức Lewis của SO32-
 • Công thức Lewis của SO42-
 • Công thức Lewis của XeF4

Cấu hình electron nguyên tử Chương trình mới

 • Cấu hình electron của H (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của He (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Li (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Be (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của B (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của C (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của N (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của O (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của F (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ne (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Na (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Mg (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Al (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Si (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của P (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của S (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Cl (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ar (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của K (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ca (chương trình mới)
 • Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố thường gặp (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Cr (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ba (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Co (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Cu (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Au (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Mn (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ag (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Sr (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ti (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của V (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Xe (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Zn (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Fe (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Ni (chương trình mới)
 • Cấu hình electron của Rb (chương trình mới)

Cách so sánh bán kính nguyên tử và bán kính ion

 • So sánh bán kính của Al và Al3+
 • So sánh bán kính của Ca và Ca2+
 • So sánh bán kính của các ion
 • So sánh bán kính của Cl và Cl-
 • So sánh bán kính của K và K+
 • So sánh bán kính của Mg và Mg2+
 • So sánh bán kính của Na và Na+
 • So sánh bán kính của O và O2-
 • So sánh bán kính của S và S2-
 • So sánh bán kính nguyên tử

Công thức Oxit cao nhất của các nguyên tố

 • Công thức oxit cao nhất của nhóm VA
 • Công thức oxit cao nhất của nhôm (Al)
 • Công thức oxit cao nhất của Arsenic (As)
 • Công thức oxit cao nhất của Bari (Ba)
 • Công thức oxit cao nhất của Beri (Be)
 • Công thức oxit cao nhất của Brom (Br)
 • Công thức oxit cao nhất của Canxi (Ca)
 • Công thức oxit cao nhất của các nguyên tố nhóm IIIA
 • Công thức oxit cao nhất của các nguyên tố nhóm IVA
 • Công thức oxit cao nhất của các nguyên tố nhóm VIA
 • Công thức oxit cao nhất của các nguyên tố nhóm VIIA
 • Công thức oxit cao nhất của Cacbon (C)
 • Công thức oxit cao nhất của Clo (Cl)
 • Công thức oxit cao nhất của Crom (Cr)
 • Công thức oxit cao nhất của Flo (F)
 • Công thức oxit cao nhất của Kali (K)
 • Công thức oxit cao nhất của kim loại kiềm nhóm IA
 • Công thức oxit cao nhất của kim loại kiềm thổ nhóm IIA
 • Công thức oxit cao nhất của Liti (Li)
 • Công thức oxit cao nhất của Lưu huỳnh (S)
 • Công thức oxit cao nhất của Mangan (Mn)
 • Công thức oxit cao nhất của Magie (Mg)
 • Công thức oxit cao nhất của Natri (Na)
 • Công thức oxit cao nhất của Nito (N)
 • Công thức oxit cao nhất của Photpho (P)
 • Công thức oxit cao nhất của Sắt (Fe)
 • Công thức oxit cao nhất của Silic (Si)

Công thức hidroxit cao nhất của các nguyên tố

 • Công thức hidroxit cao nhất của Nitơ (N)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Brom (Br)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Cacbon (C)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Canxi (Ca)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Clo (Cl)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Iot (I)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Kali (K)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Lưu huỳnh (S)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Magie (Mg)
 • Công thức hidroxit cao nhất của Natri (Na)
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm IA
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm IIA
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm IIIA
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm IVA
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm VA
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm VIA
 • Công thức hidroxit cao nhất của nhóm VIIA
 • Công thức hidroxit cao nhất của Photpho (P)

Công thức hợp chất khí với hidro của các nguyên tố

 • Công thức hợp chất khí với hidro của Brom (Br)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của các nguyên tố nhóm VIA
 • Công thức hợp chất khí với hidro của các nguyên tố nhóm VIIA
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Cacbon (C)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Clo (Cl)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Flo (F)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Iot (I)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Lưu huỳnh (S)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của nguyên tố nhóm VA
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Nito (N)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Photpho (P)
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Se
 • Công thức hợp chất khí với hidro của Silic (Si)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official