Công văn số 257 byt-bh ngày 15 01 2023 năm 2024

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2744/BHXH-GĐĐT ngày 31/8/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi BHXH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu KCB theo quy định. Theo thông tin của BHXH Việt Nam cung cấp, trong 07 tháng đầu năm 2023, có nhiều cơ sở KCB thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7, khoản 9 Điều 13 Thông tư số 48/2017/TT- BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT. Cụ thể: có 2.378 cơ sở KCB đề nghị thay thế, bổ sung dữ liệu (bổ sung 23.668 hồ sơ với số tiền 21,11 tỷ đồng, thay thế 2,32 triệu hồ sơ với số tiền 2.795,51 tỷ đồng); chưa thực hiện đúng quy định về Chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ- BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế như ghi thiếu chẩn đoán, sai mã bệnh, sai thời gian KCB, sai thông tin người hành nghề..., đặc biệt có 2.720/3.919 cơ sở KCB đề nghị thanh toán chi phí dịch vụ cận lâm sàng tại Bảng 3 nhưng không gửi đủ thông tin kết quả cận lâm sàng tại Bảng 4; thông tin diễn biến lâm sàng tại Bảng 5 chỉ đạt 71,25%, thông tin sai chiếm 4,97% (Số liệu chi tiết theo từng tỉnh/thành phố trong các Phụ lục kèm theo Công văn số 2744/BHXH-GĐĐT được gửi kèm theo Công văn này).

Để đảm bảo có đầy đủ dữ liệu, kịp thời, chính xác (dữ liệu phải phản ánh đúng với thực tế quá trình KCB, điều trị cho người bệnh) phục vụ việc quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở KCB, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, hạn chế thấp nhất việc phải gửi đề nghị thay thế, gửi bổ sung dữ liệu, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

2. Nâng cao chất lượng dữ liệu, hạn chế tối đa việc sai sót, thiếu thông tin, dữ liệu. Toàn bộ các bảng chi tiêu dữ liệu gửi tới cơ quan BHXH phải tuân thủ đúng theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế, trong đó đặc biệt lưu ý các cơ sở KCB phải gửi đầy đủ, chính xác dữ liệu của Bảng 4, Bảng 5.

3. Chỉ đạo cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Sở Y tế, của cơ sở KCB sử dụng tài khoản được cơ quan BHXH cung cấp để thường xuyên giám sát, đôn đốc các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc gửi dữ liệu KCB đúng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Để nâng cao hiệu quả quản lý bảo hiểm y tế, ngày 18/01/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Quyết định này quy định: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có trách nhiệm thực hiện kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023... Chính thức thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu điện tử kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Tiếp đó, để có thêm thời gian chuẩn bị, Bộ Y tế đã có các Công văn số 3467/BYT-BH ngày 06/6/2023, Công văn số 4752/BYT-BH ngày 28/7/2023 gửi BHXH Việt Nam đề nghị khẩn trương hoàn thành module triển khai kiểm thử để có thể triển khai chính thức trong toàn quốc kể từ ngày 01/10/2023.

Ngày 15/9/2023, Bộ Y tế đã tổ chức hợp với các đơn vị chức năng của BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, Trung tâm Công nghệ thông tin), các đơn vị thuộc Bộ Y tế, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát về tình hình, tiến độ thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BYT. Tại cuộc họp, các đơn vị đều cùng thống nhất: (1) Việc triển khai Quyết định 130/QĐ-BYT là rất cần thiết và quyết tâm triển khai việc kiểm thử từ ngày 01/10/2023 để làm cơ sở triển khai chính thức từ ngày 01/01/2024; (2) Đối với một số khó khăn vướng mắc có thể phát sinh sẽ thực hiện song song việc rà soát và điều chỉnh trong quá trình kiểm thử, chỉnh sửa và hướng dẫn bổ sung các nội dung cần thiết (nếu có) để phục vụ cho việc triển khai chính thức.

Ngày 23/9/2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 6071/BYT-BH gửi BHXH Việt Nam đề nghị cho ý kiến đối với một số nội dung khó khăn, vướng mắc cần chỉnh sửa để triển khai chính thức việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo Quyết định số 130/QĐ-BYT với thời hạn trả lời trước ngày 28/9/2023.

Tuy nhiên, đến nay (ngày 30/9/2023), BHXH Việt Nam vẫn chưa ban hành văn bản để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc triển khai thực hiện được việc kiểm thử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và cũng chưa có văn bản trả lời Công văn số 6071/BYT-BH của Bộ Y tế.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương triển khai ngay module kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-BYT (có điều chỉnh một số trường thông tin theo Phụ lục gửi kèm theo Công văn số 3467/BYT-BH nói trên) và ban hành văn bản để hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc thực hiện gửi kiểm thử dữ liệu điện tử từ ngày 01/10/2023.

Trong thời gian thực hiện kiểm thử nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, khó khăn, đề nghị BHXH Việt Nam chủ động giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và tổng hợp gửi Bộ Y tế để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Bộ trưởng BYT (để b/c); - Tổng giám đốc BHXHVN (để b/c); - TT. Trần Văn Thuấn (để b/c); - Sở Y tế các tỉnh/tp; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế các bộ, ngành; - Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam; - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG

  1. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

Trần Thị Trang

Công văn 6218/BYT-BH ngày 30/09/2023 về khẩn trương triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định 130/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành