Hướng dẫn đánh giá cán bộ chức cuối năm

Ngành Da giày Việt Nam bắt đầu tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ từ các nước thông qua đầu tư FDI. Cùng với đó là sự dịch chuyển các đơn đặt hàng từ Đài Loan, Hàn Quốc sang Việt Nam. Xuất khẩu của ngành tăng trưởng cao, giai đoạn 1993-1995 đạt hơn 20%/năm. Năm 1995, Việt Nam và EU ký kết Hiệp định khung về hợp tác, tạo đà cho kim ngạch mặt hàng này sang EU tăng nhanh trong giai đoạn sau. Năm 1995 đạt trên 480 triệu USD, đến 1999 đã tăng hơn gấp đôi, đạt trên 1,3 tỷ USD.

Sắp hết năm 2022 Dương lịch và đây là thời điểm cán bộ, công chức, viên chức không thể quên thực hiện những việc sau đây.

Dưới đây là tổng hợp 03 việc cán bộ công chức viên chức phải làm cuối năm 2022 nhất định phải nhớ:

1. Hoàn thành đánh giá, xếp loại trước ngày 15/12/2022

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức phải được đánh giá, xếp loại chất lượng trước ngày 15/12 hàng năm:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Do đó, cuối năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng trước ngày 25/12/2022.

Riêng với giáo viên và một số đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Như vậy, ngoại trừ những viên chức có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hằng năm thì trong năm 2022, các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức còn lại đều phải hoàn thành đánh giá, xếp loại trước ngày 15/12/2022.

Xem thêm: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức theo Nghị định 90

Hướng dẫn đánh giá cán bộ chức cuối năm

2. Kê khai tài sản hàng năm trước ngày 31/12/2022

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 năm 2018. Theo đó, khoản 3 Điều 36 Luật này nêu rõ:

Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
  1. Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12;
  1. Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Như vậy, trong năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức nêu tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP sau đây phải thực hiện kê khai tài sản và hoàn thành trước ngày 31/12/2022 gồm:

- Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên.

- Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực như: Quản lý thị trường; Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông; Sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông...

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem thêm: Công chức che giấu tài sản, thu nhập bị xử lý thế nào?

3. Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm 2022

Cũng theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 130/2020, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hằng năm và trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Do đó, có thể hiểu, nếu cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên thì sẽ đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/12. Sau đó sẽ đánh giá, xếp loại Đảng viên.

Ngoài ra, tại Điều 14 Quyết định số 132-QĐ/TW, Ban Chấp hành Trung ương quy định:

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị đó

Đồng thời, tại khoản 4.2 Điều 4 Mục A phần II Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ:

Kiểm điểm Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm

Từ những căn cứ trên, có thể thấy, cuối năm 2022, cụ thể sau ngày 15/12/2022, sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên.