Nêu phương pháp hóa học nhận biệt các dung dịch NaCl NaNO3, Na2SO4

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Tag: Cách Nhận Biết Nacl

cách nhận biết NaCl, Na2SO4, NaNO3

Các câu hỏi tương tự

bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch muối đựng trong các lọ bị mấy nhãn sau Na2SO4,NaCl,Na2CO3,NaNo3giúp với mọi người ơi mai mình thi rồi

a. MgCl2, Ba(OH)2, K2CO3, H2SO4.          b.  Na2SO4 , NaOH, NaCl, HCl.Viết các phương trình hoá học xảy ra.

hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch NaOH,NaCl,NaNO3,HCl. viết phương trình hóa học để minh học.Giups mình câu này với ạ. Thanks you.

bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng 1 trong những dung dịch sau viết phương trình hóa học nếu có : HCL , Na2SO4 , H2SO4 , NaOH

Có 2 lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau:  CuSO4 và Na2SO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất trên. Viết PTHH (nếu có).giúp mk câu nay với mk đang cần gấp 

Bằng phương pháp hoá học nào có thể nhận biết được 3 lọ hoá chất mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch sau : NaOH, NaNO3, Ba(OH)2. Viết phương trình phản ứng nếu có.giúp mk câu này với mk đang cần gấp

6/Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch không màu sau: a NaCl, Na2SO4,HCl,H2SO4 b NaCl, Na2SO4,NaNo3

Câu 1: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết bột của mỗi kim loại sau: Al, Cu, Ba. Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Fe, Cu. Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết mỗi dung dịch sau: NaOH, H2SO4, AgNO3, NaCl.

C7: Fe -> Fecl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO3)3 -> FeCl3 -> Fe C8: Bằng phương pháp hóa học dùng một thuốc thử nhận biết 4 dung dịch không màu sau: NaOH, H2So4, BaCl2, NaCl Câu 9 Dung dịch HCl. Sau phản ứng thu 0.32g một chất rắn không tan và 1.008 lít khí (đkc). a, Viết PTHH b, tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu c, tính nồng độ mol của dung dịch Hcl

Xem thêm các kết quả về Cách Nhận Biết Nacl

Nguồn : hoc24.vn

Nếu bài viết bị lỗi. Click vào đây để xem bài viết gốc.

Hay nhất

Trích mẫu thử từ các dung dịch

Cho các mẫu thử vào 3 cốc đựng dung dich BaCl2. Mẫu nào có kết tủa trắng là Na2SO4

Na2SO4 + BaCl2 -----> BaSO4 + 2NaCl

Cho hai mẫu thử của hai dung đich còn lại vào hai cốc đựng dung dịch AgNO3. Mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là NaCl

NaCl + AgNO3 ------> AgCl + NaNO3

Mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì là NaNO3

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 dung dịch NaCl, NaNO3, Na2SO4 

Các câu hỏi tương tự

Ai giỏi hóa học giúp mình với !!!

Bài 1:Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 3 dung dịch sau: HCl, NaCl, Na2SO4. Làm thế nào nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học.

Câu 2:Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 3 dung dịch sau: H2SO4, HCl, Na2SO4.Làm thế nào nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học.viết PTHH

Câu 3:Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 3 dung dịch sau:NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ đc dùng quỳ tím hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH

Câu 4:Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 3 dung dịch sau: HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Làm thế nào nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học.viết PTHH

Câu 5:Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 3 dung dịch sau: Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được 3 chất trên.

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất sau 

a,Các dung dịch NaCl,HCl,Na2SO4,H2SO4

b,Các dung dịch NaCl,MgCl2,AlCl3

c,Các chất rắn CaO,Ca(OH)2,CaCO3

d,Các chất rắn Na2CO3,CaCO3,BaSO4

Hãy nhận biết từng dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. 

a) HCl ,H2SO4, K2SO4.        b) HCl, H2SO4 , HNO3 , KOH.

c) Na2SO4, NaOH, NaCl.        d) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl.

Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu sau : (Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra)
a) NaOH, Na2SO4, NaNO3.

b) NaOH, NaCl, NaNO3, HCl.

c) Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4.

d) NaOH, NaCl, HCl, H2SO4.

Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trong suốt, không màu sau:

a) Ca(NO3)2, HCl, Ba(OH)2

b) Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl.

c) HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Bằng phương  pháp hóa học nhận biết dung dịch

a) HCl , H2SO4 loãng , HNO3 , H2O

b) HCl , NaOH , Na2SO4 , NaCl , NaNO3

c) KNO3 , NaNO3 , KCl , NaCl

d) Chr dùng quỳ tím nhận biết H2SO4 , NaCl , NaOH , HCl , BaCl2

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch các chất chứa trong các lọ bị mất nhãn sau:  H C l ,   K O H ,   N a N O 3 ,   N a 2 S O 4

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nêu phương pháp hóa học nhận biệt các dung dịch NaCl NaNO3, Na2SO4