Bài 40 trang 127 sgk toán 10 nâng cao

Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình Luyện tập (trang 127) Bài 40 (trang 127 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải các phương trình và bất phương trình: Lời giải: a) Lập bảng bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở vế trái Từ bảng xét dấu ta có: Với x<-1, ta thu được ...

Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình

Luyện tập (trang 127)

Bài 40 (trang 127 sgk Đại Số 10 nâng cao): Giải các phương trình và bất phương trình:

Bài 40 trang 127 sgk toán 10 nâng cao

Lời giải:

  1. Lập bảng bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở vế trái

Bài 40 trang 127 sgk toán 10 nâng cao

Từ bảng xét dấu ta có:

Với x<-1, ta thu được phương trình: -2x=4=> x=-2, giá trị này thỏa mãn với điều kiện x < -1

Với -1≤x<1, ta thu được phương trình 2 =4 => phương trình đã cho không có nghiệm trên khoảng này.

Với x≥1, ta thu được phương trình 2x=4=>x=2, giá trị này thỏa mãn x≥1. Vậy phương trình có hai nghiệm x1=-2;x2=2

  1. Nếu x≤1/2 thì bất phương trình đã cho trở thành.

Bài 40 trang 127 sgk toán 10 nâng cao

Lập bảng xét dấu vế trái trên nửa khoảng (1/2;+∞) ta suy ra tập nghiệm của bất phương trình trên (1/2;+∞)là (2;5)