Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Uploaded by

Nguyễn Khôi Nguyên

0% found this document useful (0 votes)

300 views

58 pages

Original Title

LÝ-THUYẾT-VÀ-BÀI-TẬP-KIỀM-KIỀM-THỔ-NHÔM

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

300 views58 pages

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP KIỀM KIỀM THỔ NHÔM

Uploaded by

Nguyễn Khôi Nguyên

Jump to Page

You are on page 1of 58

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Lý thuyết và bài tập kim loại, kiềm thổ được viết dưới dạng word gồm 14 trang. Các bạn tải về ở dưới.

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm – kim lọai kiềm thổ – nhôm...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm theo 4 mức độ có đáp án. Bài tập được...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 12 Lần 3 Chương 6 Kim Loại...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 lần 3 chương 6 kim loại kiềm-kiềm thổ-nhôm có đáp án gồm 10 đề được phân...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Trắc Nghiệm Hóa 12 Bài 25: Kim Loại Kiềm Và Các Hợp Chất Quan...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 25: kim loại kiềm và các hợp chất quan trọng có đáp án gồm 33 câu trắc nghiệm được...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Trắc Nghiệm Hóa 12 Bài 26: Kim Loại Kiềm Thổ Và Hợp Chất Quan...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 26: kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng có đáp án gồm 45 câu trắc nghiệm được...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Trắc Nghiệm Hóa 12 Bài 27: Nhôm Và Hợp Chất Của Nhôm Có Đáp...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 27: nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án gồm 45 câu trắc nghiệm được soạn dưới dạng...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Trắc Nghiệm Luyện Tập Tính Chất Của Kim Loại Kiềm-Kiềm Thổ Và Hợp Chất...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 28 luyện tập tính chất của kim loại kiềm-kiềm thổ và hợp chất có đáp án gồm 34 câu...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Trắc Nghiệm Hóa 12 Bài 29 Luyện Tập Tính Chất Của Nhôm Và Hợp...

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 29 luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất có đáp án gồm 36 câu trắc nghiệm được...

Bài tập lý thuyết kim loại kiềm kiềm thổ năm 2024

Chuyên Đề Kim Loại Kiềm-Kiềm Thổ-Nhôm Hóa 12

Thuvienhoclieu.com - 18-01-2021

Chuyên đề kim loại kiềm-kiềm thổ-nhôm Hóa 12 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 107 trang. Các bạn xem và tải...

z  BÀI TẬP LÝ THUYẾT : KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

Câu 1. Chọn cấu hình electron của nguyên tử kim loại kiềm:

 1. [Ar]3d104s1.B. [Ar]3d54s1.C. [Ar]3s1.D. [Ar]4s1.

Câu 2. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

 1. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 3. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

 1. R2O3.B. RO2.C. R2O. D. RO.

Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

 1. 1s22s2 2p6 3s2.B. 1s22s2 2p6.C. 1s22s2 2p6 3s1.D. 1s22s2 2p6 3s23p1.

Câu 5. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

 1. KNO3.B. FeCl3.C. BaCl2.D. K2SO4.

Câu 6. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

 1. NaCl. B. Na2SO4.C. NaOH. D. NaNO3.

Câu 7. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

 1. KCl. B. KOH. C. NaNO3.D. CaCl2.

Câu 8. Ion M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s23p6. M là:

 1. Na. B. K. C. Li. D. Ag.

Câu 9. Ion Na+ có cấu hình electron giống với:

 1. Ar. B. Ne hoặc F-.C. Ar hoặc Cl-.D. Ne.

Câu 10. Phải bảo quản kim loại kiềm bằng cách ngâm trong dầu hỏa vì kim loại kiềm:

 1. rất nhạy với ánh sáng. B. dễ phản ứng với oxi, hơi nước.
 1. bị chảy rửa ngay to thường. D. dễ bốc cháy trong không khí.

Câu 11. Không thể điều chế kim loại kiềm bằng cách:

 1. điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm.
 1. điện phân nóng chảy hiđroxit kim loại kiềm.
 1. điện phân dung dịch muối clorua kim loại kiềm.
 1. khử các oxit kim loại kiềm hay điện phân dung dịch muối.

Câu 12. Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

 1. nước.B. rượu etylic. C. dầu hỏa.D. phenol lỏng.

Câu 13. Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

 1. Na2CO3.B. MgCl2.C. KHSO4.D. NaCl.

Câu 14. Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử thành Na?

 1. Điện phân NaCl nóng chảy. B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước
 1. Điện phân NaOH nóng chảy. D. Điện phân Na2O nóng chảy

Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm:

 1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp B. Khối lượng riêng nhỏ
 1. Độ cứng thấp D. Độ dẫn điện cao

Câu 16. Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau

1