Đốt cháy hoàn toàn a mol aminoaxit a thu được 2a mol CO2 và 2 5 mol H2O CTPT a là

Đốt cháy hết a mol một aminoaxit được 2a mol CO2 và a/2mol N2. Aminoaxit trên có CTCT là:


A.

B.

C.

D.

【C5】Lưu lạiĐốt cháy hoàn toàn a mol amino axit X thu được 2a mol CO2 và 0,5a mol N2. Amino axit X là

A. H2NCH2COOH. B. H2N[CH2]2COOH. C. H2N[CH2]3COOH. D. H2NCH[COOH]2.

Page 2

【C2】Lưu lạiĐốt cháy hoàn toàn amino axit no, mạch hở X [trong phân tử có một nhóm NH2 và một nhóm COOH], thu được H2O, 5,28 gam CO2 và 0,448 lít N2 [đktc]. Công thức phân tử của X là

A. C2H5O2N.  B. C3H7O2N. C. C4H9O2N. D. C5H11O2N.

Page 3

【C3】Lưu lạiX là amino axit thuộc cùng dãy đồng đẳng với glyxin. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được 11,2 lít CO2 [đktc] và 9,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo thoả mãn X là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Page 4

Ta có X có dạng CxHyO2Nz2CxHyO2Nz → 2xCO2 + yH2O + zN2nC = nCO2 = 0,6 mol.nH = 2 × nH2O = 2 × 0,5 = 1 mol.nN = 2 × nN2 = 2 × 0,1 = 0,2 mol.mO = mX - mC - mH - mN = 17,4 - 0,6 × 12 - 1 × 1 - 0,2 × 14 = 6,4 gam.nO = $\dfrac{6,4}{16}$ = 0,4 mol.Ta có x : y : 2 : z = nC : nH : nO : nN = 0,6 : 1 : 0,4 : 0,2 = 3 : 5 : 2 : 1

Vậy X là C3H5O2NĐáp án A

Page 5

【C6】Lưu lạiĐốt cháy hoàn toàn m gam một amino axit mạch hở [phân tử có một nhóm NH2 và một nhóm COOH] trong không khí thì thu được 5,376 lít CO2 [đktc] và 5,4 gam nước. Giá trị của m là

A. 9,0. B. 18,0. C. 8,7. D. 22,5.

Page 6

HD: Amino axit E no, đơn, hở, chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl ⇒ dạng CnH2n + 1NO2.

♦ đốt:

T gồm CO2 và N2 khi cho vào dung dịch Ca[OH]2 dư thì CO2 bị giữ lại

khí thoát ra là N2 chiếm 20% số mol T ⇒ nN2 : nCO2 = 1 : 4.

⇒ trong E: số C : số N = 2 : 1 ⇒ n = 2 → CTPT của E là C2H5NO2. Chọn đáp án C. ♣.

Page 7

HD: E là amino axit no, hở, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH ⇒ dạng: CnH2n – 1NO4.

• giải [CO2 H2O và N2] + Ba[OH]2 dư → 0,08 mol BaCO3↓ ||⇒ nCO2 = 0,08 mol.

lại có mbình tăng = mCO2 + mH2O = 4,78 gam ⇒ nH2O = 0,07 mol.

• giải đốt: CnH2n – 1NO4 + O2 –––to–→ 0,08 mol CO2 + 0,07 mol H2O + N2.

Tương quan đốt: nE = 2.[nCO2 – nH2O] = 0,02 mol ⇒ n = số C = 0,08 ÷ 0,02 = 4.

⇒ công thức phân tử của E là C4H7NO4.

Tổng số nguyên tử có trong một phân tử E là 16. Chọn đáp án B. ♦.

Đáp án A

Giả sử X có dạng CxHyOzNt

nC = nCO2 = 2a mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,5a = a mol.

số nguyên tử C là x = nCnX=2aa  = 2.

số nguyên tử N là t = nNnX=aa = 1.

- Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giả sử X có dạng CxHyOzNt

nC = nCO2 = 2a mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,5a = a mol.

số nguyên tử C là x = nCnX=2aa = 2.

số nguyên tử N là t = nNnX=aa = 1.

Đáp án A

Giả sử X có dạng CxHyOzNt

nC = nCO2 = 2a mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,5a = a mol.

số nguyên tử C là x = nCnX=2aa  = 2.

số nguyên tử N là t = nNnX=aa = 1.

Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 amino axit X thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. Amino axit X có CTPT thu gọn là


A.

B.

C.

D.

Đốt cháy hoàn toàn a mol amino axit X thu được 2a mol CO2 và 0,5a mol N2. Amino axit X là:


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án A

Giả sử X có dạng CxHyOzNt

nC = nCO2 = 2a mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,5a = a mol.

số nguyên tử C là x = nCnX=2aa  = 2.

số nguyên tử N là t = nNnX=aa = 1.

Page 2

Đáp án A

Ta có X có dạng CxHyO2Nz

2CxHyO2Nz → 2xCO2 + yH2O + zN2

nC = nCO2 = 0,6 mol.

nH = 2 × nH2O = 2 × 0,5 = 1 mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,1 = 0,2 mol.

mO = mX - mC - mH - mN = 17,4 - 0,6 × 12 - 1 × 1 - 0,2 × 14 = 6,4 gam.

nO = 6,416  = 0,4 mol.

Ta có x : y : 2 : z = nC : nH : nO : nN = 0,6 : 1 : 0,4 : 0,2 = 3 : 5 : 2 : 1

Vậy X là C3H5O2N

Video liên quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 amino axit X thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. Amino axit X có CTPT thu gọn là


A.

B.

C.

D.

Đốt cháy hoàn toàn a mol amino axit X thu được 2a mol CO2 và 0,5a mol N2. Amino axit X là:


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Số C trong X: $\dfrac{n_{CO_2}}{n_X}=2$

Số H trong X: $\dfrac{2n_{H_2O}}{n_X}=5$

$\Rightarrow$ CTPT X có dạng $C_2H_5O_xN_y$

X có 2C nên 1C của nhóm COOH do nhóm amino không liên kết trực tiếp với COOH nên không thể có 2 nhóm COOH.

$\Rightarrow x=2$

Nếu $y=2\Rightarrow$ 2 nhóm amino gắn vào 1C $\Rightarrow$ không đủ H 

Vậy $y=1$

$\to$ CTPT X là $C_2H_5O_2N$

X là $NH_2-CH_2COOH$ (glyxin)

Đáp án A

Giả sử X có dạng CxHyOzNt

nC = nCO2 = 2a mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,5a = a mol.

số nguyên tử C là x = nCnX=2aa  = 2.

số nguyên tử N là t = nNnX=aa = 1.


Page 2

Đáp án A

Ta có X có dạng CxHyO2Nz

2CxHyO2Nz → 2xCO2 + yH2O + zN2

nC = nCO2 = 0,6 mol.

nH = 2 × nH2O = 2 × 0,5 = 1 mol.

nN = 2 × nN2 = 2 × 0,1 = 0,2 mol.

mO = mX - mC - mH - mN = 17,4 - 0,6 × 12 - 1 × 1 - 0,2 × 14 = 6,4 gam.

nO = 6,416  = 0,4 mol.

Ta có x : y : 2 : z = nC : nH : nO : nN = 0,6 : 1 : 0,4 : 0,2 = 3 : 5 : 2 : 1

Vậy X là C3H5O2N