fanno là gì - Nghĩa của từ fanno

fanno có nghĩa là

thời gian ngắn nhất có thể cho một số thứ để mỏ xuống sau khi nó đã được sửa chữa

Thí dụ

Băng tải đó đã bị phá vỡ chỉ 1 Fanno thứ hai sau khi nó được cố định

fanno có nghĩa là

nó là âm đạo

Thí dụ

Băng tải đó đã bị phá vỡ chỉ 1 Fanno thứ hai sau khi nó được cố định

fanno có nghĩa là

nó là âm đạo

Thí dụ

Băng tải đó đã bị phá vỡ chỉ 1 Fanno thứ hai sau khi nó được cố định

fanno có nghĩa là

nó là âm đạo

Thí dụ

Băng tải đó đã bị phá vỡ chỉ 1 Fanno thứ hai sau khi nó được cố định nó là âm đạo

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết fanno là gì - Nghĩa của từ fanno