ford model t là gì - Nghĩa của từ ford model t

ford model t có nghĩa là

Chiếc xe đầu tiên được sản xuất hàng loạt.Đến từ The Henry Ford Motor Company, trong đó Henry Ford đã đánh cắp ý tưởng về sản xuất hàng loạt từ một nhà sản xuất súng lục ổ quay.

Ví dụ

Mô hình T là một túi shit, nhưng nó bắt đầu một cuộc cách mạng trên toàn thế giới.