little nazi là gì - Nghĩa của từ little nazi

little nazi có nghĩa là

Một dương vật.Đề cập đến hình dạng của đầu của một dương vật giống như một WWII mũ bảo hiểm Đức.

Thí dụ

"Ôi Đức Quốc xã nhỏ bé của anh ấy rất dễ thương, tôi đã dang chân tôi và để nó Đội quân bão vào vùng đất cực của tôi."..... "Sau orgy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Normandy vì một số lý do."

little nazi có nghĩa là

Một cách không thể sử dụng để đề cập đến bị ràng buộc dây giày.

Thí dụ

"Ôi Đức Quốc xã nhỏ bé của anh ấy rất dễ thương, tôi đã dang chân tôi và để nó Đội quân bão vào vùng đất cực của tôi."..... "Sau orgy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Normandy vì một số lý do."